ZOR OLAN NE?

27 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

~INCI'DEN~ <inciden@

Ýnsanlar mý hayatlarýný zora sokan. Yoksa hayat mý baþlý baþýna zor olan. Bir anlasam bir çözebilsem sorun kalamayacak zaten. Hep derler insanlar konuþarak anlaþýrlar diye bu da hayatýn baþlý baþýna yalan olduðu gibi bir yalandan ibaret.

ZOR OLAN NE?

 

Ýnsanlar mý hayatlarýný zora sokan. Yoksa hayat mý baþlý baþýna zor olan. Bir anlasam bir çözebilsem sorun kalamayacak zaten. Hep derler insanlar konuþarak anlaþýrlar diye bu da hayatýn baþlý baþýna yalan olduðu gibi bir yalandan ibaret. Ben konuþuyorum sen dinlemiyorsun ben istiyorum sen yapmýyorsun. Oysa ben seni dinleyen isteklerini elimden geldiði kadarýyla yapmaya çalýþýrken sen beni göz ardý edip istediðini yapýyor hatta hiç oralý olmadan beni kala bile almadan yaþamaya devam ediyorsun. Senin anlattýðýn sevgi mi? bilmem sevgiyse bu yaptýklarýn bu vurdum duymazlýðýn pek sevgiye yakýþmýyor da ondan soruyorum sevgi mi diye. Bence senin ki heyecaný aramak macera yaþamak. Bana sevginin tarifini yapa bilir misin? Ben söyleyeyim yapamazsýn. Neden mi sen kendinden baþka kimseyi sevmiyorsun da ondan. Doðruyu söylemek gere kirse senin dünyan üç kiþilik. Bundan gayrýsý yok onun için ilk göz ardý edilen hep ertelenen konumda olan benim. Oysa benim dünyam baþlý baþýna seninle d

olu. Her olumsuzluða karþýn. Baksana ben neler istiyorum ama neler yapýyorum. Benim dünyam seninle kurulmuþ olmasaydý ben bunlara nasýl ket vurup senin yoluna girerdim söylesene sevgili. Ne kadar çok karmaþalar var þu dünyada. Ne kadar çok çýkmazlar var þu lanet olasýca dünyada çok yoruldum artýk, artýk taþýyorum bir takým þeyleri. Neden böylesin ne kadar zaman oldu seninle oturup hoþ sohbetler etmeyeli. Bak zaman geçiyor tam tamýna üç ay oldu. Bu kadar aðýr günler yaþadýk ayrýlýklar oldu ayrýlýk kararlarý alýndý ama sende hala deðiþim yok. Hep tükürdüðünü yalayan hep ezilen hep geri adým atan ben. Neden ben bunlarý yaþamaya mahkum edildim. Yapmamam gerekeni yaþadýðým için mi sana ne demeli sende ayný durumdasýn ama üzülen kýrýlan gene ben. Býktým artýk bu durumdan sýkýldým ruhum daraldý kaçýp uzaklaþmak istiyorum. Ama bir daha yanlýþ yapmaktan korkuyorum. artýk ciddi, ciddi bir karar vermenin zamaný geldi. Ben seni böyle istemiyorum. Bir karar ver artýk bunun ortasý yok olmayacak ta

. Olmasýný istediðini açýkça söyle kopuyoruz lanet olsun ki kopuyoruz bunun farkýndasýn ama hiçbir þey yapmadan uzaktan seyrediyorsun neden, neden bu vurduðum duymazlýðýn sýkýldým anlýyor musun artýk istediðim özlediðim hiçbir þeyin olmamasý beni yýpratýyor. Ya tamamen ol hayatýmda ya da çýk git bari yokluðunla avunayým. Ne yapacaksan yap ama bu boþ vermiþliði yaþatma. Ýnsan kaç kez böyle bir aþký yaþar ki hayatýnda. Neden bu kadar saldýn kendini neden kulaklarýný kapattýn bana neler anlatýyorsun suskunluðunda. Ýnsan daha ne kadar katlanýr bu ilgisizliðe boþ vermiþliðe söylesene vefasýz. Benim inancým kalmadý bir þeylerin düzeleceðine sevgine bana olan aþkýna ne kadar acýdýr bunu yaþamak bilir misin.? Merak etme bilmiyorsan da öðretirler elbet bir gün sana. Bir gün bana yaþattýðýn acýlarýn on mislini sana yaþatacaðým ama sana olan sevgim buna engel oluyor. Neden tüketmeye çalýyorsun sevgimi ve beni. Neden yapýyorsun ki bir daha karþýna çýkmaz seni böyle sevecek sana katlanacak bulam

azsýn vefasýz. Ben ne istediðimi bilmiyorum evet bilmiyorum seni istiyorum. Ama senin ne istediðini bir bilebilsem bir anlaya bilsem sana olanlarý o zaman haykýracaðým sevgimi sana ama biraz daha harcarsan zamanlarý ve sevgimi haykýracaðým tek þey sana nefretim olacak. Neden karalar baðlatýrsýn þu yorgun yüreðime neden bunlarý yaþatýrsýn þu zavallý beynime. Caným acýyor sevgim aðlýyor su olup akýp gitmek istiyorum bu diyarlardan yaðmur olup yaðmak istiyorum gerçek sevdalara. Ama karalara bürünüp yok olmak istemiyorum bu diyarda. Bu kadar vefasýzlýðýn içinde sýcacýk bir sevgi yakalamýþken söylediðin gibi aþký tanýmýþken neden vefasýzlýk yaparsýn bu sevdaya. Neden söylesene ne zaman bitecek bu nedenler ne zaman bilirim hiçbir zaman. Biz tükenince ben kendi içimde yaþar þimdiki zamanlarda olduðu gibi sana hasret duyarak kalbimin sýzýsýný dinler ölümü bekleyen hastalar gibi ecelim için dua eder dururum. Ama Allah 'tan tek dileðim beni er geç çok iyi anlayýp bana hasret duyup kendini suçlu

hissetmendir. Mutlu ol ama hep yüreðinin bir köþesinde sýzý olsun beni hatýrlatan vefasýz sevgili.

BUSEM


Cumleler dogrudur sen dogru isen, dogruluk bulunmaz sen egri isen


Bir Cevap Yazın