Yalnýzlýk Halleri

7 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

Yalnýz kimseye günaydýn diyemez.
Sofraya tek tabak, tek kaþýk, tek çatal ve tek býçak koyar.

Yalnýzlýk Halleri

Yalnýz kimseye günaydýn diyemez.
Sofraya tek tabak, tek kaþýk, tek çatal ve tek býçak koyar.
Lavabonun boþalmasýný beklemek zorunda kalmaz.
Hep tek kiþilik bilet alýr. Yan koltuk ya boþtur ya da tanýmadýðý biri tarafýndan doldurulur.
Bütün konuþmalarý kendi kendinedir.
Telefonunu sadece numarayý yanlýþ tuþlayanlar arar.
Posta kutusunda sadece faturalar vardýr.
Sinemada filmi kimsenin elini tutmadan izler.
Iþýklarý hep kendi söndürür.
Aynasýnda sadece kendisiyle göz göze gelir.
Diþ fýrçasý baþkasýnýn fýrçasýyla asla karýþmaz.
Kimsenin doðum gününü hatýrlamak zorunda deðildir, kimse de onunkini.
Ýstediði kanalý izler ama aldýðý zevki ya da duyduðu nefreti paylaþamaz.
Ýstediði saatte yatar ama "Allah rahatlýk versin" sözünü duymadan.
Sadece kendi dualarýna "âmin" der.
Sadece kendine masaj yapar.
Sadece kendi ellerini ýsýtýr.
Sadece "kendini" düþünür, "kendini" dinler.
Kimseyi anlamaz, "kendisi" dahil.
Kimseden ismini duymaz, kimsenin ismini telaffuz etmek zorunda kalmaz.
Hiçbir þeyi paylaþmaz, yalnýzlýðý dahil.
Yalnýzýn herþeyi sýrdýr, her hatýrasý itiraf.
Kendini eleþtirir kýyasýya, kendini yine kendisi savunur.
En çok çoraplarýný kýskanýr.
Yalnýz, yalnýz yaþar, ama yalnýzca yaþamaz, ayný zamanda ölüdür.
__________________________________________________________________
MoD

Bir Cevap Yazın