Yalnýzlik

25 Eylül 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

Uzaklara daldý gözlerim. Çokkkkkkk uzaklara.


Uzaklara daldý gözlerim. Çokkkkkkk uzaklara.yaþamýmýn en acý günlerinden birine.yanlýzlýk ne kötü deðil mi ?evet bazýlarýna çekici gelir oysa hemde nasýl . oysa yalnýza sormalý birde nasýl oluyor diye,duvarlarla nasýl konuþulur içten içe bir anlatmalý oda tv yi nasýl arkadaþ bilir anlatmalý.telefonun çalmasý nasýl beklenir anlatmalý.yataða uzandýðýnda kendi nefesinden baþka bir nefes duyamamanýn gerginliði nasýl olur anlatmalý.

En güzel tarafýnýn özgürce ,olmayan sevgilinin hayalini kurmaktýr.sabah yanýnda uyanacaðýný düþünerek .ama sabah bir hüsrandýr.bazen uyanamazsýn,çoðu zaman kahvaltý bile etmezsin.etsen bile zulüm gibi gelir.

Ýþte öyle bir akþamda gözlerin dalýp eskiye gidip acýlar içinde kývranýrsýn.nedir bu acýyý veren .yine yalnýzlýk.zaten eskilerle hesaplaþmadan baþka ne yaparsýnki daldýðýn zaman.gözlerin dolar, isyanlar baþlar.olayý merak ediyorsunuz deðimli? etmemelisiniz etmeyinde baba kýz arasýnda olmamasý gereken olaylardan.

babam evlenmiþ karýsý kapýyý yüzüme kapatýp babamýn evine almamýþtý.buna aðlamýþtým.oysa üniversiteye giderken servise yetiþmek için dolmuþa gidiyordum babamý gördüm.yanýna gittim.birlikte dolmuþa kadar yürüdüm sessizce iþte o zaman yýkýldým babam beni tanýmamýþtý.sonramý sonrasýmý oda aðladý bende iþte dostlar acý bu en büyük acý.,ölüm acý verir ama allahýn emridir. Bunu bilirsiniz.güzel günleri hatýrlamakla uðurlarsýnýz.ama bunu nasýl nereye sýðdýrýrsýnýz.

Görüyorsunuz deðimli yalnýzlýðýn insaný nerelere götürdüðünü.özenmeyin.böyle þeyleri hatýrlatacak bir yalnýzlýk yaþamamanýz dileðiyle.


Bir Cevap Yazın