Sevdigimle Yaslanmak istiyorum…

16 Şubat 2007 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Sevdigimle Yaslanmak istiyorum…
Seneler geçsin, sen beni bil, ben seni bileyim istiyorum. Benim olduðu kadar dostlarýnýn, dostlarýnýn olduðu kadar benim ol istiyorum.
Nice sýkýntý ve zorluk yaþayýp anlatalým.
Yaþayalým ki, öðrenelim hayatý ve destek çýkmayý. Birbirimizin omuzlarýnda aðlamalýyýz.
Paylaþmalý ve beraber sýkýlmalýyýz.
Öyle ki, yalnýz sýkýlmak sýkmalý bizi.
Böylece yaþamalýyýz iþte.
Sonra çocuðumuz olmalý,düþünsene senin ve benim olan bir canlý.Geceleri aðladýkça sýrayla susturmalýyýz.
Sen arada mýzýkçýlýk yapmalýsýn ve ben söylenerek almalýyým sýraný.
Yorgun olduðum için yemek yapmamalýyým, söylenerek yumurta kýrmalýsýn.
Hava soðukken birbirimize sýkýca sarýlýp yatmalýyýz.
Zaman su gibi akýp giderken,her þey yaþanmýþ bir hayatýmýz olmalý.
Her peye raðmen hiç býkmamalýyýz birbirimizden
Mutluda olsa, kötüde olsa,yaþadýðýmýz günler bizim günlerimiz olmalý.
Saçlara düþünce aklar, yada gidince aklar,çocuklarý güvence altýna alýp gitmeli bu þehirden.
Kavgasýz, her sabah cinayetle uyanýlmayan, sessiz bir yere gitmeliyiz.
Geceleri balkonda denizi seyredip,sandalyelerimizde sallanmalýyýz.
Eve gelip benden kahve istemelisin.
Çocuklar gelmeli ziyaretimize, geçmiþteki hareketli günlerimizi anýmsamalýyýz.
Ben, ´Aþkým´ demeliyim sana, sende ´Hayatým´.
Öyle sevmelisin ki beni bu yazdýklarým korkutmamalý seni.
Tebessümler açtýrmalý yüzünde.
Bir gün bu hayatý býrakýp giderken, sadece mutluluk olmalý yüzümüzde.
Birbirimizi sevmenin gururu olmalý her þey de…


Bir Cevap Yazın