SEVDA….

7 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

SEVDA…. 

Sevdaya dair ne çok þey söyledi insanoðlu. Ne çok þey yazdý. Ne çok þey yaþadý ya da yaþadýðýný sandý. Herkes kendi sevda sandýðýný tarifledi ve tanýmladý. “Sürekli olmayan hiçbir þey gerçek deðildir” bana göre dostlar. Sürekli olmayana ise, ne derseniz deyin…

  SEVDA…. Sevdaya dair ne çok þey söyledi insanoðlu. Ne çok þey yazdý. Ne çok þey yaþadý ya da yaþadýðýný sandý. Herkes kendi sevda sandýðýný tarifledi ve tanýmladý. “Sürekli olmayan hiçbir þey gerçek deðildir” bana göre dostlar. Sürekli olmayana ise, ne derseniz deyin… Ýster aþk, ister yanýlsama, ister tutku, ister algý. Bir anlýk ya da dönemlik olan þey gelip geçici olan þey deðil midir. Tükenen þey deðil midir. Gerçek sevda; Yaradan gönülden almadýkça, hiç olmazsa bir kul ömrü kadar sürekli olmalý gibi geliyor bana. Tüketmez ne kendini, tükenmez ne de bir insanoðlunca. Hani öyle bir sevda ki. “Bir ömrün her anýný onunla yaþamak isteyeceðin. Ondan bir an ayrýlsan hatta yanýndayken bile özleyeceðin. Baktýðýn her þeyde onu göreceðin. Onsuz her an kendini eksik bileceðin…” Gibi gibi gibi…  Pek çok bildik bilmedik tarifi tekrar etmek istemiyorum. Sevda iþte, hani þu kelimelerle tarifi mümkün olmayan var ya. Hani herkesin dilinde olan hep istediði, dilediði, aradýðý var ya. Tamam, iyi güzel. Herkes istiyor sevdayý ama herkes yaþamayý biliyor mu eline geçince acaba?.. Hayatý yaþamayý bilmeyen sevdayý yaþamayý bilir mi dostlar. Sahip olduklarýnýn kýymetini bilmeyen sevdanýn kýymetini bilir mi peki… Sahip olduðu için ve artýk hep yanýnda olduklarý için; kendini doðuran anaya, babanýn varlýðýna alýþan. Hüznünde sevincinde yanýbaþýnda olan dostun varlýðýna alýþan. Her yeni günde yeniden nefes alarak hayat bulan saðlýklý bedenine alýþan. Üretmesine ve rýzkýna vesile olan iþine alýþan. Her yeni gün ve geceyle ona sunulan doðaya ve tüüüm nimetlere alýþan. Ve hamd etmeyi unutan insanoðlu. Onlarý ne çok sevdiðini, onlarýn kendi için nasýl deðerli olduklarýný söylemeyi unutan insanoðlu. Onlara hediyeler alma, süprizler alma gereðini unutan insanoðlu. Onlara ilgi ve özen göstermeyi unutan insanoðlu. Onlarý düþünmeyi ve hissetmeyi unutan insanoðlu… Hep kendiyle olan kendini bile sevmeyi, kendine güzellikler yapmayý, hayatý kendi için deðerli kýlmayý unutan insanoðlu. Nasýl olacak da o hep özlediði, dilediði, beklediði sevdanýn kýymetini bilecek. Gün gelip de ona bir nimet olarak sunulduðunda. Nasýl ona da alýþýp, onu da sýradanlaþtýrmayacak. Nasýl varlýðýna alýþmayýp, kanýksamayacak. Nasýl hep yanýnda olacaðý yanýlgýsýndan kurtulup, bir þeyler yapmazsa günün birinde kendini terk edip gidebileceði gerçeðini unutmayacak. Nasýl tüketmeyecek sevdasýný aksine gün be gün yeþertecek… 

Nasýl, nasýl, nasýl?.. Hep sevda, sevda diyoruz da. Onu bulsak nasýl yaþatacaðýmýzý bir türlü düþünmüyoruz gibi. Düþünsek de gerçekleþtirmeyi ne kadar becerebiliyoruz be dostlar. Þunu hiç unutmamalý sanýrým. Hayatta güzel olan her þey emek, özen ve ilgi ister. Hiçbir þey her daim bizim deðildir. Bunun hiçbir garantisi yoktur. Sevda ne kadar güçlü olursa olsun (ki bu ana evlat iliþkisi hariç her paylaþým için geçerli) Eðer hak ettiði deðeri bulmazsa. Umulmadýk bir anda bizi sahipsiz koyup gidebilir… Sahip olduðumuz nimetleri, güzellikleri her daim hakkýyla yaþayabilmemiz dileðiyle. Rabbim gönüllerimizden tertemiz, gerçek ve sürekli sevdalarý eksik etmesin. Bizde onlarý yaþatabilecek kadar olgun olabilelim inþallah.

Hadi bugün sevdiklerinize ufak bir buket çiçek alýn J
Ne dersiniz?
J


Bir Cevap Yazın