SENÝ ÝSTÝYORUM, ÞÝMDÝ!…

2 Ağustos 2006 GeN Yorum yok

SENÝ ÝSTÝYORUM, ÞÝMDÝ!…

Hiçbir duygumu ertelemedim ben.
SENÝ ÝSTÝYORUM, ÞÝMDÝ!…

Hiçbir duygumu ertelemedim ben.
Yaþayacaðým hiçbir þeyi sonraya býrakmadým.
SONRA DÝYE BÝR ÞEYÝN OLMADIÐINI BÝLÝYORUM ÇÜNKÜ.
Hep yarýna dair hayaller kurmak,
gelmesi mümkün olmayacak zamanlarý beklemek
benim iþim deðil.

Aþk zamana meydan okur ama sen karþý koyamazsýn zamana.
Orada durup öylece bekleyemezsin geleceði.
Bir adým atmalýsýn, bir el uzatmalýsýn aþka doðru.

Aþkýn anahtarý cesaret deðil mi yar?
Cesur olmak gerekmez mi bir sevdayý yaþamak,
bir sevdayý büyütmek için?

Kaç gece yalnýz geçti hesaplasana…
Kaç gece bir günü düþünerek geçti.
Neler yapabilirdik, neler yaþayabilirdik düþünsene…

Her sabahý birlikte karþýlamak vardý seninle.
SEVÝÞMEKTEN YORGUN DÜÞMÜÞ BEDENÝNÝ
ÖPÜCÜKLERLE YENÝ GÜNE HAZIRLAYABÝLÝRDÝM.
Gözünü açar açmaz ilk gördüðün þey ben olurdum ve
sen benim yüzümde mutluluðu görürdün.

Bu kentin her yerinde, herkesin içinde el ele dolaþabilirdik.
Girmediðimiz sokak kalmazdý.
Bakýþlara aldýrmadan sokaðýn ortasýnda sarýlýp öpebilirdim seni.

Bir þarkýyý sözlerini bilmesek bile baðýra çaðýra söyleyebilirdik.
Sonra bir filme gider, bir kitap okur;
denize bakar günbatýmýný izleyebilirdik.

Paylaþtýðýmýz her an beynimize bir daha çýkmamak üzere kazýnýrdý.
Özlerdik birbirimizi delicesine.
Bir saati yalnýz geçirsek,
bir sonraki saati iki saatlik yaþardýk.
Yaþayamadýðýmýz o bir saatin acýsýný çýkarmak için.

Peki biz ne yaptýk?
Aþký bir bekleyiþin sýrtýna yükleyip ona sadece
uzaktan bakmakla yetindik.
HER AN AÞKI YAÞAMAK VARKEN,
HER GÜN BÝRBÝRÝMÝZÝ YENÝDEN KEÞFETMEK VARKEN,
BU YOLDA BÝRER KAÞÝF OLMAK VARKEN
SÜRGÜNLERÝ YAÞAMAYA MAHKUM ETTÝK BÝRBÝRÝMÝZÝ.

Bu sürgünlüðe son vermenin zamaný geldi artýk.
SANA HUZUR VAAD ETMÝYORUM.
Aþkta huzur arayan yanýlýr.
Ben tutkunun en koyu, en deli sözcüsüyüm.
Onlar adýna konuþuyorum.
Yarýný olmayan zamanlarda hiçbirþeyi düþünmeden
erimek adýna konuþuyorum.

Gözlerinin içine bakýp
"SENÝ SEVÝYORUM"
demek istiyorum.

Aþkýn akýþýna kapýlýp
hiçbir kaygý duymadan
gidebildiðim yere kadar gitmek istiyorum.

SENÝ ÝSTÝYORUM EY YAR!
CAN'ýma bir can daha katmak için,
ruhumun yalnýzlýðýna, yüreðimin acýsýna son vermek için,
daha mavi bir deniz, daha mavi bir gökyüzü,
daha mavi bir sevda için.

SENÝ ÝSTÝYORUM,

yarýn, öbür gün, öbür hafta, öbür ay, öbür yýl deðil….

ÞÝMDÝ!!!!!!
Alinti


Bir Cevap Yazın