seni yureginden opebilirmiyim?

16 Kasım 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Sen yalnýz kaldýn mý hiç;
Hani insanýn içine inceden bir sýzý gelir ya…
O iþte benim kalbimde
Bazen öyle bir titriyor ki engel olamýyorum…
O kadar söylüyorum senin bir sevgilin var seni de seviyor diye!
Ama sanki o beni duymuyor…
Kulaklarýný kapatýyor beni duymak istemiyor…
Ve sanki bana…
O seni sevmiyor diyecekte!
Buna onun da dayanamayacaðýný bildiði için söyleyemiyor

Hüzünlerimi yapýþtýrýp gözbebeklerine
Yüreðinden öpebilir miyim
Okuduðun her satýrýmda
Attýðýn her umutvari adýmda
Duyduðun her hüzünvari seste.
Görmediðini bildiðim her güzelliðini
Acýsýný
dayanýlmaz aðýrlýðýný hayatýn
Çýkardýðýnda karþýna
Gülümsediðini düþleyebilir miyim
herþeye raðmen
Denize dokunurken
Serçelere göz kýrparken
Doðan güne
olmuþa olacaða gülümserken
Düþünebilir miyim seni

Görmeden hiç tanýmadan
Saçlarýndaki aklara
Yarým kalan tebessümler asýverdiðin yüzüne
Yitirmekten korktuðun hüzünlerine
Mutluluklarýna dair
Þiirler yazabilir
Okuduðun her mýsrada
Seni
yüreðinden öpebilir miyim

Gamzelerinden
taþýveren
mutluluklarýna
Bir þarkýda vurulan umutlarýmý
karýþtýrabilir
Tekbaþýnalýðýnýn farkýndalýklarýndan
Karanlýðý yýrtarcasýna
yalnýzlýðýndan Seni
kaçýrabilir miyim

Sevdaya sevdalanýþýmý
Kaçýþlarýmý Merhabalarýmý
Umutlarýmý Arayýþlarýmý
anlatabilir miyim ?
Yabancým deðilsin sevgilim diyerek
Gönlümün gurbeti sevgililerimi
dinletebilir miyim ?

Hayýr
dersen eðer
güle güle
umut meleðim
sevgilim diyebilir ?
Seni yüreðinden
son kez
öpebilir miyim?
 {mosimage}
{mosimage}{mospagebreak}


Bir Cevap Yazın