Sadece Dostuma :=)

7 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

 

Nefes almaya Ýlk baþladýðýmdan itibaren hayatýmýn her safhasýnda

yanýmdaydýn. Benim Caným Dostum ,

Nefes almaya Ýlk baþladýðýmdan itibaren hayatýmýn her safhasýnda yanýmdaydýn. Benim Caným Dostum , Ýlk Baþlarda Farkýna Varamadým Senin Dostluðunun ve bana getirdiklerinin Deðerini bir süre hafife aldým. ama sen bana bu evrelerde hep anlayýþlý oldun. Bazen Sana Kýzdým Sen bana hoþgörüyle yaklaþtýn , bazen seni acýmasýzlýkla suçladým sen bana sevgiyle yaklaþtýn , bazen sana nankör dedim ama sen hep beni iyi karþýladýn. bana sinirlendiðini hiç ama hiç görmedim. Hayatýmda Öðrenmem Gerekenleri Vakti geldiðinde hep sen öðrettin. seninle Ýlk Aðlamayý Öðrendim , Aðlamanýn Zayýflýk Olmadýðýný Ýnsanlarýn , Sinirini Dýþarýya vurmanýn en zararsýz yolu olduðunu gösterdin. Hatýrlýyorum. Lise Yýllarýmda Okul Öðretmenime tutkuyla aþýk olmuþtum. ve bu aþkým karþýlýksýzdý. bu bana o kadar acý veriyordu ki , hep sana sitemlerde bulunuyor niye niye daha erken doðmadýðýmdan yakýnýyordum. sen bu anlarýmda hep beni telkin ediyor ve bazý þeyleri zamanla daha iyi anlayacaðýmý söylüyordun. evet haklýda çýkmýþtýn zamanla bu ilgimin aslýnda bir tutku olduðunu yine sen bana öðrettin. bazen diyorum kendime beni benden daha iyi tanýyorsun. yanlýþ zamanlarda sevgilerimi hep sen düzeltirdin. senin sayende aþký anladým. Hayallerimi Kurmamda Hep sen vardýn yanýmda belkide hayallerimin ilham kaynaðýydý. her zaman etrafýmda olduðunu biliyordum. bir an olsun yanýmda ayrýlmadýn ki zaten. Rüyalarýmý Bir Ömür Kabuslarýmý ise bir an yaþamama izin verdin. Sevgiyi Ruhumda Acýyý Gönlümde hissetmemi saðladý, Sonbaharýn Sarý Yapraklarýný tatlý bir acý ile karþýladýk , Güneþin sýcaklýðýný ise çocuklar gibi karþýlamýþtýk. görüyorsun ya hayatýmýn her aný senin hayallerinle dolu , Bir aný Unutmak istediðim belleðimde bu en kötüsü olmalý en sevdiðim insan hayatýmdan kayýp giderken sana büyük bir kin duymuþtum. senden nefret etmiþ hatta sana düþmanlýk beslemiþtim. ama sen yine bana karþý hoþgörünle acýlarýmýn yerine sevgiye , sukunete býrakmasýna yardýmcý olmuþtun. Sevdiðim Ýnsanlarý Unutmamaya Çalýþtýkça Sen Onlarý benim hayatýmda tatlý bir aný olarak kalmasýna vesile olmuþtun. en kötü ve en iyi anlarýmda herþeyi hep benimle paylaþtýn. bana bu hayat yolunda hep bir öðretmen oldun. olgunlaþmamý senin nasihatlarýna borçluyum senin gibi dostum olmasa hayatýn bana getirdiði zorluklarla nasýl baþa çýkardým. bilmiyorum. Senin sayende hayatýmýn bu evrelerini yaþadým senin desteðini hep yanýmda hissetmem çok güzel bir duygu. Þöyle bir geçmiþe bakýyorum ; Bana Hayat yolunda bir sonbaharýn yaðmurlu gününde ; Tutkulu acýyý , Bir Ýlkbahargününde heyecaný ve gizemi , Bir kýþ gününde ihtirasý ve Bir yaz gününde mutluluðu öðrettin. hayatýmda ki anlamsýz kelimeler seninle anlam buldu ve bazýlarý seninle anlamýný kaybetti. Doðduðumdan bugüne kadar benim hayatýmdan bir çok þeyler aldýn ve verdin bunlarýn çoðunun farkýna bile varamadým diyebilirim. Seni hiç bir zaman tanýmlamaya kalkmadým. sen benim gerçek dostumdun. kimbilir daha Ölene kadar hayatýmdan neleri alacak ve vereceksin. Bu dostluðumuzun ; hayatýn benim için anlamsýz olacaðý ana kadar süreceðine eminim benim sevgilim dostum ölüm bizi ayýrýncaya kadar seninle

hep dost kalacaz.


Bir Cevap Yazın