• 21 Mart 2019 Perşembe

Mutlu Olmak Hepimizin Hakký…

14 Kasım 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

{mosimage}    Yaþamda ,aslýnda her söz kendine göre bir þifredir. Söyleyenin söylemek istediði ile dile getirdiði farklý olduðu gibi, dinleyenin duymak istediði ile iþittiði farklýdýr. Mutluluk hakkýndaki yazýlar, gazete ve dergilerin magazin sayfalarýnýn en göze batan sütunlarýnda ve en çarpýcý baþlýklarla yer alýyor.Çünkü insanlar güzel …..