MUTLULUK BIR HEDEF DEGIL YOLDUR

3 Ağustos 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yokUzun bir süre güzel hayat baþlamak üzere diye düþündüm.

MUTLULUK BIR HEDEF DEGIL YOLDUR

Uzun bir süre güzel hayat baþlamak üzere diye düþündüm.
Gerçek güzel hayat! Ama hep bir engel daha vardý önde.
Öncelikle yapýlmasý gereken bir þey, bitmemiþ bir iþ,
tamamlanmasý gereken bir hizmet, ödenecek bir borç…
Hemen sonra güzel hayat baþlayacak.
Sonunda uyandým ki, hayat zaten bu engeller.
Bu perspektif mutluluk için bir yol olmadýðýný,
bilakis mutluluðun kendisinin asýl yol olduðunu görmeme yardýmcý oldu.
Öyleyse yaþanan her anin keyfini çýkarmalý, ve bu anlar,
paylaþýlacak özel biri ile geçirildiðinde daha da çok keyfi hissedilmeli.
Zamanýn kimseyi beklemediðini unutmamak lazým.
Öyleyse; okulun bitmesini, okula gitmeyi, on kilo vermeyi,
6 kilo almayý, çocuk sahibi olmayý, çocuklarýn büyüyüp evden ayrýlmalarýný,
iþe baþlamayý, emekli olmayý, evlenmeyi, boþanmayý,
Cuma akþamýný, Cumartesi sabahýný, yeni araba-ev almayý,
yeni araba ve evin borcunun bitmesini, baharý, yazý, sonbaharý,
kýþý, ayýn birini, onbeþini, þarkýnýzýn radyoda çýkmasýný, ölmeyi,
yeniden doðmayý beklemeyin daha fazla mutlu olmak için.
Mutluluk bir hedef deðil yoldur.

Paraya ihtiyacýnýz yokmuþ gibi çalýþýn,
Hiç incitilmemiþ gibi sevin,
Kimse sizi seyretmiyormuþ gibi dans edin…


Bir Cevap Yazın