Msn Icin Bilinmesi Gerekenler

29 Ağustos 2006 Guncel Haberler ve Konular Yorum yok

Bugunku dersimiz Msn ve onunla birlikte  gelen sorunlar veya kullanilmasi gereken bilgiler.

Konu : MSN'den yer tespit etme  

Baþlat => çalýþtýr = > cmd => netstat -n => Dos ekraný
Msn de konuþrken web cam açtýrdýysan karþýya ,dosya gönderdiysen ,ses vb. yani bir alýþ veriþ yaptýysan karþý tarafýn ip adresini almýþ oluyoruz bunuda yýkarýda verdigim komutlarla yapýyoruz…Ip adresi bulmanýn ayrýntýlarý sitede mevcut zaten.þimdi orda bir çok ip adresi çýkabilir sen diyceksin ki ben hangisinin hangisi oldugunu nerden bilecegim port yardýmýyla bulabilirsin ben portlarý pek aklýmda tutamam sanýrým web camýn ki 9046 tam hatýrlamýyorum bu portlarý bulabilirsen daha kolay tespit edebilirsin

ve ip adresni ögrendin http://www.ip2location.com/free.asp bu adresten ip adresini ordaki ekrana yazarak nerden oldugunu ögrenebilirsin
kolay gelsin

Konu : MSN Hata kodlarý ve Çözümleri  

1) Karþýdan Yükleme ve Kurulum sýrasýnda "MSN Messenger kurulumu hata kodu ’1603’ ile baþarýsýz oldu" hatasýný nasýl düzeltebilirim?
MSN Messenger Kurulumu çalýþýrken, "1603" hatasýyla karþýlaþabilir veya bunun yerine aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz.

"Microsoft.Windows.Networking.RtcDll, type="win32", version="5.2.2.1", publicKeyToken="6595b64144ccf1df", processorAchitecture="x86"" derlemesi yüklenirken bir hata oluþtu. Daha fazla bilgi için lütfen Yardým ve Destek’e bakýn. HRESULT: 0x80070002.
Durumu çözmek için:

Casus yazýlým algýlama programlarýný kapatýn.
Microsoft® Windows® AntiSpyware (Beta) yüklüyse, Windows AntiSpyware simgesini görev çubuðu bildirim alanýnda sað týklatýn ve "Microsoft AntiSpyware’i Kapat"ý týklatýn. Microsoft dýþý casus yazýlýmdan koruma programlarýnýz varsa, üretici tarafýndan saðlanan yönergelere bakýn.

MSN Messenger Kurulumu’nu yeniden çalýþtýrýn.
Bu sorunu çözmezse, diskte yeterli boþ alan olmayabilir. Disk Temizleme aracý sabit diskinizde nasýl güvenli bir þekilde alan boþaltýlabileceðini hesaplar.

Bir miktar disk alanýný kullanýlabilir yapmak için:

Baþlat’ý ve sonra Denetim Masasý’ný týklatýn.
Performans ve Bakým’ý týklatýn.
Sabit diskinizde yer boþaltýn’ý týklatýn.
Disk Temizleme iletiþim kutusu görünür.

Disk Temizleme sekmesinde, aþaðýdaki onay kutularýný seçin:
Karþýdan Yüklenen Program Dosyalarý
Geçici Internet Dosyalarý
Geçici Dosyalar
Geçici Çevrimdýþý Dosyalar
Çevrimdýþý Dosyalar
Dosyalarý bu konumlardan silmek için Tamam’ý týklatýn.
Ýstendiðinde, disk temizlemeyi baþlatmak için Evet’i týklatýn.

Sorunlarla karþýlaþýrsam MSN Messenger’ý nasýl kaldýrabilirim?MSN Messenger’ý kaldýrmak için:

Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini týklatýn ve sonra da Çýkýþ’ý týklatýn.
Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar’ýn üzerine gelin ve Denetim Masasý’ný týklatýn.
Program Ekle/Kaldýr simgesini çift týklatýn.
Listeden MSN Messenger’ý seçin ve Ekle/Kaldýr düðmesini týklatýn.

2) Hata 81000301 veya 81000306’yý nasýl düzeltebilirim?
MSN Messenger’da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Hizmetten veya Internet baðlantýnýzdan kaynaklanan bir sorun nedeniyle þu anda Messenger oturumunuzu açamýyoruz. Lütfen Internet’e baðlý olduðunuzdan emin olun.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakini deneyin:

Internet’e baðlý olduðunuzdan emin olun.
MSN Messenger’ýn en son sürümünün yüklü olduðundan emin olun.
Ýþletim sisteminiz için kullanýlabilir olan en son güncelleþtirmeleri yüklediðinizden emin olun. Microsoft® Windows® iþletim sistemleri için, Microsoft® Windows® Update web sitesine gidin.
Güvenlik duvarý kullanýyorsanýz, MSN Messenger’a güvenlik duvarý üzerinden tam eriþim izni verildiðinden emin olun. Daha fazla bilgi için güvenlik duvarý belgelerine bakýn.
MSN Messenger için Geliþmiþ Baðlantý ayarlarýný doðrulayýn.
Notlar
Bilgisayarýnýz bir kurumsal aðýn parçasýysa, aðýn MSN Messenger hizmetine eriþmeye izin verdiðini doðrulamak için að yöneticinize baþvurun.
Çevirmeli baðlantý kullanýyorsanýz, baðlantý zaman aþýmýna uðruyor olabilir. Daha sonra yeniden baðlanmayý deneyin.

3) 81000370 hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger’da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Microsoft® Messenger Service’da oturum açmanýzý saðlayamýyoruz.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:

Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini (saatin yanýnda) týklatýn ve sonra Çýkýþ’ý týklatýn.
Internet seçeneklerinizde aþaðýdaki deðiþiklikleri yapýn:
Microsoft Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar’ýn üzerine gelin ve sonra Denetim Masasý’ný týklatýn.
Að ve Internet Baðlantýlarý’ný týklatýn.
Internet baðlantýnýzý kurun ya da deðiþtirin’i týklatýn.
Ýçerik sekmesini týklatýn.
Sertifikalar’ýn altýnda, SSL Durumunu Sil’i týklatýn.
Bir doðrulama aldýðýnýzda, Tamam’ý týklatýn.
Geliþmiþ sekmesini týklatýn ve sonra aþaðýda Güvenlik’e gidin.
Sunucu sertifikalarýnýn geçerliliðini denetle (yeniden baþlatma gerektirir)’in seçili olmadýðýndan ve SSL 2.0 kullan ve SSL 3.0 kullan’ýn seçili olduðundan emin olun.
Bilgisayarýnýzda Microsoft® Microsoft® Windows® XP çalýþtýrýlýyorsa, DNS çözümleyici önbelleðini temizleyin.
Görev çubuðunda, Baþlat’ý týklatýn ve sonra Çalýþtýr’ý týklatýn.
Kutuya cmd yazýn ve Tamam’ý týklatýn.
Komut istemine, ipconfig /flushdns yazýn ve ENTER’a basýn.
Yeniden MSN Messenger’da oturum açmayý deneyin.

4) 81000365, 8100035b veya 80072EFD hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger’da oturum açamazsanýz, MSN Messenger’daki baðlantý ayarlarý Microsoft® Passport veya Microsoft® Messenger Hizmeti’ne baðlanmanýzý önlüyor olabilir. MSN Messenger Baðlantýsý Sorun Gidericisi çoðu kez sorunlarý bulabilir ve düzeltebilir. MSN Messenger bir baðlantý sorunuyla karþýlaþýrsa, Baðlantý Sorun Gidericisi otomatik olarak baþlatýlýr. Baðlantý Sorun Gidericisi’ni kullanmamayý seçerseniz veya Sorun Giderici baðlantý sorununuzu çözmezse, aþaðýdakileri deneyin:

Araçlar menüsünü týklatýn ve sonra Seçenekler’i týklatýn.
Soldaki bölmede, Baðlantý’yý týklatýn.
Baðlantý Ayarlarý altýnda, Baðlantýyý Sýna’yý týklatýn.
Baðlantý Sorun Gidericisi’nin sisteminizi incelemesine izin verirseniz, Sorun Giderici baðlantý sorunlarýný sýnar ve sorunlarý düzeltmek için uygulayabileceðiniz adýmlarý raporlar.

Ýsteðe Baðlý: Geliþmiþ sorun giderme gerçekleþtir
Özel baðlantý türünüze iliþkin sorunlarý gidermek için, Geliþmiþ Ayarlar’ý týklatýn. Geliþmiþ Baðlantý Seçenekleri iletiþim kutusunda, belirli baðlantý türünüze iliþkin ayarlarýn doðru olduðunu denetleyin. Baðlantýnýzý sýnamak için, Sýna düðmesini týklatýn. Tamam’ý týklatýn ve sonra Tamam’ý týklatýn.

Tamam’ý týklatýn.
Bu ayarlarý seçtiðinizde, mümkünse MSN Messenger Microsoft® Internet Explorer baðlantý ayarlarýný kullanýr.

Yeniden MSN Messenger’da oturum açmayý deneyin.

5) 81000303 hatasýný nasýl düzeltirim?

MSN Messenger’da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Girdiðiniz oturum açma adý varolmadýðýndan veya parolanýz yanlýþ olduðundan, oturumunuzu açamadýk.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:

Geçici Internet dosyalarýnýzý ve tanýmlama bilgilerinizi silin. Daha fazla ayrýntý için tarayýcýnýzýn Yardýmýna (veya iþletim sistemi Yardýmýna) bakýn.
MSN Messenger’da yeniden oturum açýn. Ayný hata iletisini yeniden alýrsanýz, Microsoft® Passport kimlik bilgilerinizi sýfýrlamanýz gerekebilir.
Hata iletisini almaya devam ederseniz, aðda gecikme yaþýyor olabilirsiniz veya Passport hizmetinde sorun olabilir. Oturum açmayý daha sonra yeniden deneyin.

6) 81000362 hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger’da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Bilinmeyen bir Hatayla karþýlaþýldý.
-veya-
Internet Explorer çevrimdýþý çalýþmak için ayarlandýðýndan, MSN Messenger’da oturum açmanýzý saðlayamadýk. Lütfen tarayýcýnýzýn Dosya menüsünde bu ayarý deðiþtirin ve oturum açmayý yeniden deneyin.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:
Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini (saatin yanýnda) týklatýn ve sonra Çýkýþ’ý týklatýn.
Microsoft® Internet Explorer’ý baþlatýn.
Dosya menüsünde, Çevrimdýþý Çalýþ’ýn iþaretlenmiþ olmadýðýndan emin olun. Ýþaretlenmiþse, kapatmak için Çevrimdýþý Çalýþ’ý týklatýn.
MSN Messenger’da oturum açmayý yeniden deneyin.

7) Hata 80048820'yý nasýl düzeltebilirim?

Msn Messengeri Kapatýn
Monitörün sað alt köþesindeki saate iki kere týklýyoruz, gün ay ve saat ayarlarýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol edin.
Eðer saatiniz doðruysa

2.Yol ===>>

Baþlat > Çalýþtýr > regsvr32 softpub.dll
Týklayýp Enterlayýn.
Eðer bu þekilde de olmadýysa;
önce webmesengere giriyoruz baktýk ki sorun yok baðlanabiliyoruz :
– Tarih ayarlarýmýzý kontrol ediyoruz
-Belki þifremizin uzunluðundan sorun olabilir dolayýsýyla þifremizi 8 10 haneli yapýyoruz
-Eðer firewall programý kullanýyorsak Msn mesenger için izin veriyoruz
-internet explorer la ilgili bi kaç iþlem var sýrasýyla ;
Araçlar> internet seçenekleri > Genel > Temporary internet files > Dosya sil > tüm çevrim dýþý içeriði sil seçeneði iþaretli > Tamam
-daha sonra yine internet explorerda
Araçlar> internet seçenekleri > baðlantýlar > yerel að ayarlarý (lan) > Proxy sunucusu > yerel aðýnýz için bir proxy sunucusu kullanýn seçeneðinin iþaretli olmamasýna dikkat ediyoruz ….
– yine explorerda
Araçlar> internet seçenekleri > geliþmiþ > SSL 2.0 ve SSL 3.0 kullan seçeneklerinin iþaretliolduðundan emin oluyoruz
-daha sonra
baþlat> çalýþtýr > regsvr32 softpub.dll yazýp tamam diyoruz
– sýrasýyla bi üstteki iþlemi
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 MSXML3.dll için uyguluyoruz..

7) Hata 80048820'yý nasýl düzeltebilirim? ( Devamý )

1) Ýnternetinizin olup olmadýðýný kontrol edin.
2) Bilgisayarýnýzýn saatini ve tarihini kontrol edin
3) Explorerýn proxy ayarlarýnýn otomatik bul seçeneðini kaldýrýn.
explorerda tools(ayarlar) altýnda Internet Options(internet seçenekleri) connections (baðlantýlar) Lan setting içindeki Automatically detect settings(otomatik proxy bul)seçeneðini kaldýrýn.
4) MSN Messenger 7.5i baþlatýn.sonra msn de "Tools" menüsündeki "Options." seçeneðini açýn.orada "Connection," ve "Advanced Settings." seçeneðini açarak "SOCKS." seceneðini kaldýrýn okeyleyerek setting bölümünden çýkabilirsiniz.
5) Explorerýn ayarlarýndaki advantec seçeneðini ayarlayacaðýz.
explorerda tools(ayarlar) altýnda Internet Options(internet seçenekleri) menüsündeki advantec (geliþmiþ) sekmesindeki security altýndaki
"Check for server certificate revocation" (sertifika ile iilgili alaný) sekmesinin chekini kaldýrýn.
"Use SSL 2.0" sekmesini iþarateleyin
"Use SSL 3.0" sekmesini iþarateleyin
6) Sonra da msn messengerýnýzý tamamen kapatýn. System treyden de kaldýrýn. Daha sonrada baþlat çalýþtýrdan
aþaðýdaki komutlarý yazýn. Her komutu yazýp okeylediðinizde reðisterin baþarýlý bir þekilde yapýldýðýna dair mesaj gelecektir. Ýþleminizi bitirdikren sonra msni tekrar çalýþtýrýn.çalýþmazsa makinenizi restart edip deneyin.
Yine sorun devam ederse msni update seçeneði ile kurun.
regsvr32 Dssenh.dll
regsvr32 Gpkcsp.dll
regsvr32 Slbcsp.dll
regsvr32 Sccbase.dll
regsvr32 Softpub.dll
regsvr32 Wintrust.dll
regsvr32 Initpki.dll
regsvr32 Rsaenh.dll
regsvr32 Mssip32.dll
regsvr32 Cryptdlg.dll
regsvr32 Msxml3.dll
HALA ÇALIÞMAZSA ATLADIÐINIZ BÝR ÞEY VAR DEMEKTÝR.

Konu : MSN püf noktalarý

Bu dokümanda size MSN Messenger’ýn kullanýmý deðil, onun içerisindeki çok az kiþinin bildiði ve yararlý birkaç özelliði soru-cevap halinde anlatmaya çalýþacam. Umarým iþinize yarar.

Soru: Kendime yeni bir msn adresi açtým. Eski MSN adresimdeki kiþilerimi yeni msn adresime nasýl aktarabilirim?

Cevap: Öncelikle eski MSN adresinizi açýn. Sonra MSN Messenger ana penceresinde üst menüde Kiþiler > Kiþi Listeni Kaydet sekmelerine gelin. Kiþi listenizi istediðiniz dizine kaydettikten sonra yeni MSN adresini açýn. Ardýndan Kiþiler > Dosyadan Kiþi Al seçeneðine týklayýn ve kiþi listenizi bulunduðu dizinden seçin. Kiþi listeniz hayýrlý olsun

 

Soru: Kiþi listemi nasýl yedeklerim?

Cevap: Yukarýda ki gibi Kiþiler > Kiþi Listeni Kaydet bölümlerinden listenizi yedekleyebilirsiniz.

 

Soru: MSN Messenger ana penceresinde ki kiþi avatarlarý çok büyük. Bunlarý nasýl küçültebilirim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinde üst menüden Kiþiler > Görüntü Resimlerini Deðiþtir takip ederek gerekli ayarý yapabilirsiniz.

 

Soru: Listemde ki kiþileri nasýl Çevrimiçi-Çevrýmdýþý olarak listeleyebilirim?

Cevap: Messenger ana penceresinde üst menüden Kiþiler > Kiþileri Sýrala > Çevrimiçi/Çevrimdýþý Durumu olarak seçerseniz hallolacaktýr.

 

Soru: Çoklu bir konferansta tanýmadýðým kiþileri msn adresime nasýl ekleyebilirim?

Cevap: Konuþma penceresinde Eylemler > Kiþileri Ekle dediðinizde karþýnýza çýkacak pencerede eklemek istediðiniz kiþinin nickini çift týklatýrsanýz eklenecektir.

 

Soru: Web kameram olduðunu listemdeki kiþilerden nasýl gizlerim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler penceresine geldiðinizde en altta Web kameram olduðunu baþkalarýnýn görmesine izin ver seçeneðini deaktif etmelisiniz.

 

Soru: MSN Adresimi her açtýðýmda MSN Today diye bir pencere açýlýyor. Bunu nasýl önleyebilirim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler penceresinde Genel sekmesine týklayýn. Ardýndan Messenger ‘da oturum açýldýðýnda MSN Today’i görüntüle seçeneðini deaktif etmeniz yeterli olacaktýr.

 

Soru: Titreþim alýmýný ve gönderimini nasýl engellerim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler penceresinde Ýletiler sekmesine geldiðinizde Titreþim göndermeme ve almama izin ver seçeneðini deaktif etmeniz yeterli olacaktýr.

 

Soru: MSN Messenger’da konuþmalarýmý herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan nasýl kaydederim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler penceresinde Ýletiler sekmesine geldiðinizde altta ki Ýleti Geçmiþi bölümünde Görüþmelerin geçmiþini otomatik olarak sakla seçeneðini aktif etmelisiniz. Görüþmelerin saklandýðý yeri alttaki Konuþmalarýný Bu Klasöre Kaydet bölümünden ayarlayabilirsiniz.
 

Soru: Dosya alýmýnda dosyalarýmýn Belgerim > Alýnan Dosyalarým dizinine gitmesini istemiyorum. Bunu nasýl deðiþtirebilirim.

Cevap: MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler ve Dosya Aktarýmý sekmesine gelin. Alýnan Dosyalarý Bu Klasöre Kaydet seçeneðini aktif edin ve hemen altta kullanmak istediðiniz dizini seçin.
 

Soru: Beni MSN listesinden silen kiþileri nasýl görebilirim?

Cevap: MSN Messenger ana penceresinde Araçlar > Ýletiler > Gizlilik sekmelerine týkladýktan sonra karþýnýzda ki listede sizi silip-silmediðini öðrenmek istediðiniz kiþinin üzerine ters týklatýn. Eðer Sil seçeneði aktifse karþý taraf sizi silmiþ demektir.

Soru-cevap þeklinde püf noktalardan bahsettikten sonra aklýma gelen birkaç püf noktasýný da eklemek istiyorum;
 

{*} MSN Messenger’da size aktarýlan dosyalarý açmadan önce bir antivirüs’e taratabilirsiniz. Hemde otomatik olarka. Yapmanýz gereken; MSN Messenger ana penceresinden Araçlar > Seçenekler ve Dosya Aktarýmý sekmesine gelin. Ardýndan, Dosyalarda Virüs Taramasýnda Bu Uygulamayý Kullanýn seçeneðini aktif edin. Aktif ettikten sonra altta Göz at düðmesi ile PC’nizde yüklü antivirüs’ü Program Files’tan seçin. Ardýndan size her dosya geldiðinde dosya aktarýmý biter bitmez antivirüs’ünüz o dosyayý tarýyacaktýr. (NOD32 Antivirüs’ü ile denenmiþtir)

{*} Çoðu kiþi bunu bilmez. Kiþiler MSN üzerinden karþý tarafa kendi kiþisel smileylerini gönderdikleri sýrada DOS’tan çalýþtýrdýklarý bir komutla yada program yardýmýyla karþý tarafýn IP’sini rahatlýkla alabiliyorlar. Kiþisel Smiley’leri almamak istiyorsanýz MSN Messenger ana penceresinde Araçlar > Seçenekler > Ýletiler sekmelerini takip ettikten sonra Özel Ýfadeleri Göster seçeneðini deaktif etmeniz yeterli olacaktýr.

Konu :  isim@soyisim.com þeklinde MSN adresi almak  

msn messenger ý açtýktan sonra(oturum kapalýyken) 'farklý bir hesapla oturuma açmak için buraya týklayýn' yazýyo.oraya basýyoruz.altta solda '.NET passport alýn' yazýyor.oraya týklayýn.çýkan pencerede;
ileri diyoruz.çýkan pencerede size þöyle bir soru gelecek''E posta adresiniz varmý?'' sizde buna ''Evet'' olan seceneði iþaretleyip ''ileri''yi týklayýn.daha sonra size þöyle bir soru daha gelecek''E posta adresinizi .NET passport'a kaydettiniz mi?'' sizde buna ''Hayýr E-posta adresimi Passport'a þimdi kaydetmek istiyorum.''olan seçeneði iþaretliyerek ''ileri''yi týklayýnýz.sonra tekrar önünüze ''ileri'' seçeneði çýkacak.ileri diyerek devam ediyoruz…

Önünüze bir internet sayfasý açýlacak;
NOT:bunu kendinize göre doldurun!

örnek;

E-posta Adresi: isminiz@soyisiminiz.com

Parola:kendi parolanýz

Parolayý Yeniden Yazýn:kendi parolanýzý tekrarlayýn

Kayýt Denetimi:resimde gördüðünüz harfleri ve rakamlarý sýrayla yazýn

E-posta Adresi(en alttaki): yukarýdaki yazdýðýnýz e-postanýn aynýsýný yazýn ve ''kabul ediyorum''a týklayýn.

artýk sizinde msn messenger'da kullanabileceðiniz isim@soyisim.com ve benzeri þeklinde bir e-postanýz oldu

Konu : MSN'de Hareketli görünmek  

Msn Mobile hizmeti daha önceleri Msn Messenger de çevrimdýþý iken size yazýlan mesajlarýn cep telefonunuza gelmesini saðlamaktaydý.

Ancak Msn Mobile artýk bu hizmeti ücretli vermekte.

Aþaðýdaki yöntemle ise Msn Messenger da çevrimdýþý iken bize yazýlanlarýn cep telefonumuza olmasa da mailimize gelmesini saðlayabiliriz.

Bunun için öncelikle aþaðýda yazýlý olan adrese giriyoruz.

http://www.mobile.msn.com

Giriþ yaptýktan sonra karþýmýza çýkan ekranda yer alan "Join Now" butonuna týklýyoruz.

Týkladýktan sonra açýlan yeni pencerede MSN Mobile hizmetinden yaralanabilmemiz için kullandýðýmýz E-mail adresini ve password umuzu yazýyoruz.

Karþýmýza gelen diðer ekran olan "Device Information" da operatör olarak "Other" ý seçiyoruz.
"Type Your Mobile Address" yazan yere de e-mail adresimizi yazýyoruz.

E-mail adresimizi yazýp Next dedikten sonra yazdýðýmýz e-mail adresine bir code gelicek. Mail adresimize gelen o code da yeni açýlan sayfadaki "Confirmation Code" la belirtilen yere yazýyoruz ve "Next" diyoruz.

Daha sonra Msn Messenger oturumumuzu kapatýyoruz ve tekrar açtýyoruz actýgýmýz zaman mobil mesaj gönderisinmi diye sorucak eveti týklayýn ve iþlem gerçekleþmiþ oluyor.

Artýk çevrimdýþý durumdayken "Hareketli" görüneceksiniz ve çevrimdýþý olsanýz bile size yazýlanlar mail adresinize gelicek.


Bir Cevap Yazın