KIRMIZI GULLER….

6 Ağustos 2006 Geveze Yorum yok

Kan rengi, kýpkýrmýzý güllere bayýlýrdý. Zaten onlarla
adaþtý da. Rose… Gül…


                                                     

Kan rengi, kýpkýrmýzý güllere bayýlýrdý. Zaten onlarla
adaþtý da. Rose… Gül… Kocasýnýn sevgili Rose'u… Her yýl
Sevgililer Günü'nü kapýnýn önünde bulduðu enfes fiyonklarla
süslü kucak dolusu kýrmýzý güllerle kutlardý. Hiç aksamadan.
Hatta, eþini kaybettiði yýl dahi
kapýsý çalýnmýþ, gülleri kucaðýna
býrakýlmýþtý..Týpký geçmiþte olduðu gibi, küçük bir kartla birlikte..
Her yýl güllere iliþtirdiði karta ayný cümleleri yazardý:
"Seni, geçen sene bugünkünden, daha çok seviyorum…"
Birden, bunlarýn son gülleri olduðunu düþündü.. Önceden
ýsmarlanmýþ olmalýydý.. Öleceðini nasýl bilebilirdi?..
Zaten her seyi önceden planlamayý ve yapmayý severdi,
yumurta kapýya gelmeden…

Gülleri özenle içeri taþýdý..saplarýný kesti, vazoya yerleþtirdi..
Vazoyu da konsolun üzerine, eþinin kendisine gülümseyen
fotoðrafýnýn yanýna koydu. Orada kocasýnýn koltuðunda
oturup saatlerce güller ve fotoðrafý seyretti sessizce.. Bitmek
bilmeyen bir yýl geçti.. Yapayalnýz ve hüzün dolu bir yýl..
Sonra bir sabah kapý çalýndý.. Týpký eski günlerde olduðu gibi..
Kýrmýzý gülleri, üzerinde küçük kartýyla birlikte eþikteydi..
Sevgililer Günü'nü kutluyordu. Gülleri içeri aldý. Þaþkýnlýk
içinde doðru telefona gitti. Çiçekçi dükkanýný aradý…
Onu bu kadar üzmeye kimin hakký vardý ?

"Biliyorum" dedi, çiçekçi.. " Eþinizi geçen yýl kaybettiniz..
Telefon edeceðinizi de biliyordum.. Bugün size yolladýðým gülleri
çok önceden ýsmarlamýþ, parasýný da ödemisti.. Hep öyle
yapardý zaten, hiç þansa býrakmazdý. Dosyamda talimat var.
Bu çiçekleri size her yýl yollayacaðým. Bir de özel kart vardý,
kendi el yazýsýyla. Bilmeniz gerek diye düþünüyorum..
Ölümünden sonra çiçeklere iliþtirmemi istediði kart…"
Rose hýçkýrýklar arasýnda teþekkür ederek telefonu kapattý.
Parmaklarý titreyerek zarfý açtý..

" Merhaba gülüm" diye baþlýyordu, kart.. " Bir yýldýr ayrýyýz.
Umarým senin için çok zor olmamýþtýr. Yalnýzlýðýnýý ve acýlarýný
hissedebiliyorum. Giden sen, kalan ben olsaydým neler çekerdim
kimbilir? Sevgi paylaþýldýðýnda yaþamýn tadýna doyum olmuyor.
Seni kelimelerle anlatýlmayacak kadar çok sevdim. Harika
bir eþtin dostum, sevgilim benim… Sadece bir yýldýr ayrýyýz.
Kendini býrakma. Aðlarken bile mutlu olmaný istiyorum.
Onun için bundan sonraki yýllarda güller hep kapýmýzda olacak.
Onlarý kucaðýna aldýðýnda paylaþtýðýmýz mutluluðu ve
kutsandýðýmýzý düþün. Seni hep sevdim.. Her zaman da
seveceðim. Ama yaþamalýsýn. Devam etmelisin… Lütfen..
Mutluluðu yeniden yakalamaya çalýþ. Kolay deðil,
biliyorum ama bir yolunu bulacaðýna eminim….

Güller, senin kapýyý açmadýðýn güne dek gelmeye devam
edecek. O gün çiçekçi beþ ayrý zamanda gelip kapýyý çalacak,
eve dönüp dönmediðini kontrol edecek. Beþinciden sonra
emin olarak gülleri ona verdiðim yeni adrese getirip
seninle yeniden ve ebediyyen kavuþtuðumuz yere býrakacak..
SENÝ SEVÝYORUM GÜLÜM…"

 


Bir Cevap Yazın