Incitemesin Seni…

14 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

Güvenin kalmýyor kimselere. Sessiz hýçkýrýklarýnla ýslatýyorsun geceleri yastýðýný…
 

Sevmenin suç olduðu bir dünyada yaþýyoruz. Sevdiðimiz için gülüyorlar bize,
sevdiðimiz için suçlu sayýyorlar, sevdiðimiz için mahkum oluyoruz acýlara…
Bir iðne batýrýyorlar kalbimizin üstüne, bir damla kan akýyor kalbimizden,
sonra yaralýyorlar, yarým býrakýyorlar bizi kendimizle baþbaþa… Sevginin
egemen olduðunu düþünürken, birilerinin seni sevdiðine inanýrken bir bakmýþsýn seni sevdiðini düþündüðün insanlar sana sýrtýný çevirmiþ… Kime elini uzatsan, kime haykýrsan sesin boþlukta yankýlanýyor.

Güvenin kalmýyor kimselere. Sessiz hýçkýrýklarýnla ýslatýyorsun geceleri yastýðýný…
Sonra bu hýçkýrýklar sayýklamalara dönüþüyor. Anlamsýz bir þekilde "eminim sevgi var" savýnýn arkasýna sýðýnmak istiyorsun. Ama nafile aslýnda sen de "seni seviyorum" diyenlere artýk inanamýyorsun. Ýçinden bin bir türlü fesatlýk geçiyor.

Bana niye dokundu? Acaba bir çýkarý mý var bu iþten? Kim yanaþsa, kim sokulsa yanýna bir anlam yüklüyorsun bu olanlara… Kötümserliðin sarýyor dört bir yanýný…

Hiçbir þey istediðim gibi olmayacak diyerek ömrünü tüketeceksin. Geçmiþte

yaþamanýn verdiði acýyla hergün biraz daha bu bataklýkta kaybolacaksýn. Düþlerine sahip çýkmadýðýn için seni tanýyan kimse kalmayacak etrafta…Bir gün yok olsan kimse bu kadýn -bu adam- nerede demiyecek! Kimse varlýðýný hatýrlamayacak.

Eðer þimdi iþe baþlamazsan, düþlerine sahip çýkmazsan yarýna hiçbir þey býrakamayacaksýn!

Yarýn için , hayallerin için varol! Artýk kilitlendiðin geçmiþinden, sevgisizliðinden, ihanetlerden, acýlardan uzaklaþ. Artýk gün senin günün. Býrak kendini. Ve önüne bakarak yürü ki kimse bir daha üzemesin, incitemesin seni…


Bir Cevap Yazın