Her Harfe Uc Kan Damlasi Akitiyorum Yuregimden…

18 Mayıs 2007 Resimli Siirler Yorum yok

her harfe üç kan damlasý akýtýyorum yüreðimden…

 

Biri bana…
Biri sana…
Diðeri ise bize…
Hem bana,hem de sana…

Seni gördüm içim acýdý sevdiðim…
Gidiyordun yine ardýna bakmadan..
Gidiyordun yine görmeden gözyaþlarýmý ve belki umursamadan..
Özlemiþtim oysa seni..
Hem de çok…
Hem de deli gibi…

Nerede olduðunu,nasýl olduðunu bilmek istemiyorum.
Ölmüþsün ,evlenmiþsin…
Bilmek istemiyorum…
Seni sonsuza kadar burada,bu gidiþinle býrakmak istiyorum..
Ama olmuyor,baþaramýyorum…
Seni çok özlüyorum…

Sen yürekteki doðum lekesi gibisin sevdiðim..
Ýstesem bile çýkmýyorsun, çýkaramýyorum bedenimden…
Bazen farklý olduðumu hissettirip mutlu ediyorsun beni,bazense bir býçakla çýkarýp atacak kadar acý çektiriyorsun yüreðime…
Bazen aynaya bakýp saatlerce izleyebiliyorum seni büyük bir aþkla,bazense aynalardan nefret eder oluyorum,gözyaþlarýmý kendimden bile saklýyorum varlýðýnýn verdiði acýyla…
Ve sevdiðim biliyorum..
Sen asla geçmeyecek ve hep varolacak doðum lekesi olacaksýn yüreðimde.

Bu kaçýncý kaðýt yazdýðým, bu kaçýncý atacaðým sayfa olacak sana dair yazdýklarýmý yok etmek için çabalayacaðým.

Yazýyorum…Hiç durmadan…
Her zaman yaptýðým ve yapacaðým gibi..
Durmadan yazýyorum…Yazýyorum durmadan…

Ama bu sefer…

Sana dair olan her yazýmda baþka þeylerde saklýyorum satýrlara..

Bu sefer her harfe üç gözyaþý sýðdýrýyorum sevdiðim…
Biri benim için…
Biri senin…
Ve diðeri kaybettiklerimizin…
Yani ikimizin …
Yani bizim…

Bununla yetinmiyorum;her harfe üç kan damlasý akýtýyorum yüreðimden…
Biri bana…
Biri sana…
Diðeri ise bize…
Hem bana,hem de sana…

Özlemlerime gem vuramýyorum,fotoðrafýný alýyorum karþýma.
Bir günahýn ardýndan bakar gibi bir halin var fotoðrafta.
Gözlerin uzaklarda…

Öyle ki fotoðraflarda dahi gözgöze gelemediðinden, gelmekten korktuðundan yaptýðýný düþünüyor beynim bir an…
Biliyorum saçmalýyorum…
Daha önce de saçmaladýðým gibi belki de…

Sonra dalýyorum iyice fotoðrafýna,gözlerimde yaþla..

Seni sevdiðime deðmezmiþsin gibi geliyor bir an ama hemen yokoluyor.

Çünkü biliyorum seni deliler gibi seviyorum.
Biliyorum ki hiçbirþey önemli deðil sana olan sevgimden…
Yaptýklarýn
Acýttýklarýn
Gözyaþlarým
ve
Kan damlalarým…

Hepsi önemini yitiriyor sevdan geldiðinde aklýma.
Çünkü onlarla birlikte kabul etti yüreðim yüreðini…

NeDeNSiZ SeVDiM Ve HiÇBiR NeDeN SeVDaM ÝçiN YeTeRLi DeÐiLDi!

Fotoðraflarýna baktýkça daha beter oldu yüreðim.
Bir nefes aldým kokunu duymak istercesine.
Ama kokun çoktan yitip gitmiþti uzaklara.
Tenini aradým derken,gözlerini bulma çabasýnda bakýndý gözlerim…
Sonra gözyaþý oldu aktý hayalin..
Vapurun en ucunda rüzgara býraktým kendimi sebepsiz..
Sen gözyaþý olup ilerlerken yanaðýmdan dudak kývrýmýma ,ben kapattým fotoðrafýný..
Ve evet…
Kaçtým…

Senden kaçmam gerekti anlamýþtým. Seni aþmam gerekiyordu ama onu yapacak yürek bende yoktu..
Hiç olmamýþtý,olamamýþtý…
Ýlk defa fotoðrafýný kapatýp kaçtýðýmý sandým ama yine yanýldým…

Öyle bir þeydin ki sen sevdiðim…
Sigaraydýn belki de ve ben senin en büyük baðýmlýn. Zararýný bilip asla býrakamayan ve o acý dolu ölümünü bekleyen…

Sen ..
Sen sevdiðim doðum lekesi gibiydin yüreðimi kaplayan.
Ýstesemde çýkaramdýðým…
Ve belki de çýkarmak için hiç uðraþmadýðým…
Kendimi farklý hissettiren belki, belki de insan içine çýkmamý engelleyen..
Bazen varlýðýyla memnun eden ,bazense kesip atmak istediðim ama atamadýðým en büyük acýtaný yüreðimi…

Ve artýk yazamadýðým…
Ama aslýnda hep yanýldýðým..

Durup durup aklýma geliyorsun çünkü…
Ve ben…
Durup durup yazýyorum…
Yine kendime ters kalýyorum, yazmayacaðým derken bile kalem tutuyorum…

Bu sefer her harfe üç gözyaþý sýðdýrýyorum sevdiðim…
Biri benim için…
Biri senin…
Ve diðeri kaybettiklerimizin…
Yani ikimizin …
Yani bizim…

Bununla yetinmiyorum;her harfe üç kan damlasý akýtýyorum yüreðimden…
Biri bana…
Biri sana…
Diðeri ise bize…
Hem bana,hem de sana…

Ve þimdi hesapladým da…

Bana ……….. gözyaþý ve …………. kan damlasý borçlu yüreðin.
Hadi öde borçlarýný bana…

Yada öde desem ödeyebilir misin acaba?

(Boþ býraktým borçlu olduklarýný..Var say istersen harfleri,var sayma..
Diðer yazdýklarýmýn yanýnda bu hiçbirþey aslýnda!)


Bir Cevap Yazın