Hayatta 3 Sey

12 Ekim 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Ne çok fazla akýllý ol, ne de çok fazla çýlgýn.

Ne kendini çok fazla beðen, ne de çok fazla çekingen ol.

 

hayalet

MoD®

Hayatta idare edilecek 3 þey :
Dilimiz, huyumuz, haraketlerimiz.

Hayatta sevilecek 3 þey :
Cesaret, nezaket, yardým.

Hayatta nefret edilecek 3 þey :
Kin, kibir, nankörlük.

Hayatta istenen 3 þey :
Saðlýk, dostluk, huzur.

Hayatta uðrunda savaþýlacak 3 þey :
Þerefimiz, evimiz, memleketimiz.

Hayatta düþünülecek 3 þey :
Hayat, ölüm, sonsuzluk.

Hayatta bir kez gittiðinde asla geri dönmeyen 3 þey :
Zaman, sözcükler,  fýrsatlar.

Hayatta hiç bir zaman kaybedilmemesi gereken 3 þey :
Barýþ, umut , dürüstlük.

Hayatta en deðerli 3 þey :
Sevgi, kendine güven, arkadaþlar.

Hayatta  derin yara açan 3 þey :
Ýhanet, yalan, sadakatsizlik,

Hayatta hiç emin olunamayacak 3 þey :
Düþler, baþarý, zenginlik.

Hayatta insaný geliþtiren 3 þey :
Çok çalýþma, samimiyet,  baþarý.

Hayatta insaný mahveden 3 þey :
Cesaretsizlik, gurur,  öfke.

Hayatta en hürmete Layýk Kiþi :
Anne

Hayatta en Kötü Þey :
Yalnýzlýk

Hayatta en Feci Þey :
Ölüm

Hayatta en Güzel Þey :
Aþk

Hayatta en Zalim Þey :
Ýntikam

Hayatta en Soðuk Kelime :
Hayýr

Hayatta en Sýcak Þey :
Arkadaþlýk

Hayatta en Acý Þey :
Unutulmak
   

Ne çok fazla akýllý ol, ne de çok fazla çýlgýn.

Ne kendini çok fazla beðen, ne de çok fazla çekingen ol.

Ne çok fazla onurlu ol, ne de çok fazla mütevazi.

Ne çok fazla konuþ, ne de çok fazla suskun.

Ne çok fazla sert ol, ne de çok fazla yumuþak.

Eðer çok fazla akýllý olursan, insanlar senden çok fazla þey bekler.

Eðer çok fazla çýlgýn olursan, herzaman aldatýlýrsýn.

Eðer çok fazla konuþursan, kimse sana aldýrmaz.

Eðer çok fazla susarsan, kimse seni saymaz.

Eðer çok sert olursan, kýrýlýrsýn.

Eðer çok yumuþak olursan ezilirsin.

 

 


Bir Cevap Yazın