Evlenmekle Ne Elde Ettiniz ?

7 Ağustos 2006 MoD Yorum yok
MoD'Dan

Kadýnlar Ýçin :

Erkekler için :

Hem Kadýnlar hem erkekler için :

 


Evlenmekle Ne Elde Ettiniz?
 
Kadýnlar Ýçin:
 
* Eþiniz sayesinde dosta düþmana sizi de beðenen, isteyen (üstelik nikâhýna alacak kadar) biri olduðunu gösterdiniz en sonunda.
* Belki yýllarca uðraþýp didinseniz de elde edemeyeceðiniz bir statüye nikâh cüzdanýyla bir anda kavuþuverdiniz.
* Bozulan musluk, sallanan sandalye bacayý, gevþemiþ vidalar, vs. için eve tamirci çaðýrmanýz gerekmez, esiniz hepsini halleder.
* Eþyalarýn yerini deðiþtirmek istiyorsunuz; hepsi de çok aðýr. Kim taþýyacak onlarý? Tabi ki de eþiniz!
* Pazar günü þöyle arabayla dolaþmak istedi caniniz. Özel þoförünüz esiniz emrinizde.
* Eskiden futboldan nefret ederdiniz. Esiniz sayesinde yeni bir tutkunuz oldu.
* Gece evde yalnýz kalmaktan, hýrsýzdan, uðursuzdan korkuyorsunuz; esiniz gönüllü "bodyguard''iniz.
* Eþleriniz olmasa en yakýn arkadaþlarýnýzla kahve içerken kimi çekiþtireceksiniz?
* Alýþveriþe gittiniz, evin erzaðýný düzdünüz. Torbalarý taþýmak centilmen bir erkek olarak eþinizin görevi.
* Geçiminizi temin etmek için çalýþmanýza gerek yok. Bunu sizin yerinize eþiniz yapýyor nasýl olsa.
 
Erkekler için:
 
* Akþam yorgun argýn eve geldiðinizde, annenizinki kadar lezzetli olmasa da sizin için hazýrlanmýþ yiyecek bir þeyler bulabilirsiniz.
* Çamaþýrýnýz yýkanýr, ütüleriniz yapýlýr, eviniz temizlenir… ''Gak'' deyince temiz don, ''Guk'' deyince temiz çorap verilir elinize; daha ne olsun?
* "Pembe dizi''leri duyardýnýz da ne olduðunu bilmezdiniz. Esiniz sayesinde öðrendiniz, hatta hoþunuza bile gitmeye baþladý.
* Dükkân dükkân dolaþýp kendinize gömlek, kravat seçmekten nefret ederdiniz.
Simdi sizin yerinize bunu esiniz yapýyor. Gerçi en son aldýðý sarý üzerine yeþil çizgili gömlek sizi hiç açmadý, ama neyse.
* Ara sýra yapýlan küçük kaçamaklar, ufak tefek yalanlar hayatýn tadý tuzudur. Bu tadý eþinize borçlusunuz; esiniz olmasaydý ne kaçamaklar olacaktý hayatýnýzda ne de yalanlar.
Hem Kadýnlar hem erkekler için:
 
* Kavga etmek de bir ihtiyaçtýr. En yakýnýnýzda kim var baðýrýp çaðýracaðýnýz? Eþiniz!
* Olur ya! Bir gece yarýsý canýnýz seviþmek istedi. Eþiniz hazýr nazýr yaný baþýnýzda yatmakta.
* Çok güzel filmler var vizyonda. yalnýz da gidilmez ki. Eþiniz ne güne duruyor?
* Davetlere icabet etmeniz gerekiyor. Kavalye/dam aramanýza gerek yok, esiniz var.
* Doðum günü, yýlbaþý, evlilik yýldönümü gibi özel günlerde size hediye verecek biri var hayatýnýzda.
* Gece uyurken üstünüz açýlsa, sizi kim örtecek? Tabii ki eþiniz.
* Anne / baba olmak istiyorsunuz. Çocuðunuzun anne/babasýnýn bildiðiniz, tanýdýðýnýz, güvendiðiniz ruh ve beden saðlýðý yerinde biri olmasýný istersiniz elbet. ''Damýzlýk'' eþiniz emrinizde.
Küçüklüðünüzden beri geniþ bir aileye sahip olmak isterdiniz. Ýþte size görümceler, baldýzlar, kayýnbiraderler, eltiler, kayýnvalideler, kayýnpederler, bacanaklar, halalar, teyzeler, amcalar, dayýlar, eniþteler, yengeler…
* Baþarýsýzlýklarýnýza, mutsuzluklarýnýza fatura edeceðiniz biri olmalý hayatýnýzda. Eþiniz bunun için biçilmiþ kaftan.
* Kimseye kendinizi yeniden ifade etmek, beðendirmek zorunda deðilsiniz.
* Eþiniz sizi sizden daha iyi tanýyor, rahatýnýza bakýn!
* Sizi kimsenin kýskanmadýðýný düþünün. Kendinizi ise yaramaz biri gibi hissetmez misiniz? Eþiniz sizi tez günde bu duygudan kurtaracaktýr, hiç üzülmeyin!
 
Ýyi ki zamanýnda evlenmiþsiniz, eþinize dört elle sarýlýn!

Bir Cevap Yazın