• 4 Aralık 2021 Cumartesi

Masmavi

Masmavi bir yorgan üzerimde Altýmdaysa yemyeþil bir dösek Çiçekler yastýðým olmuþ Güneþse gözlerimi kamaþtýran bir ýþýk

YOK…

2 Ağustos 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

yazýlar yazýyorum içimin boþluðuna kelimeler ne kadar cýlýz ne kadarda anlamsýz bir komedinin baþrollerini kapýþýyor harfler boþluðu doldurma telaþýnda hepsi anlam katabilme koþturmacasýnda oysa hiç bilemezler tek bir isim yeterdi yaþama… sözler çýldýrmýþ aklýmda "aþk" mayýna basmýþ daðýlmýþ bir uðultu gibi büyürken sesin sesin þimdi …..

PASTA

Hacer Korpecik Firina geldigimde, ortalikta ekmek görünmüyordu.Eski bir dostum olan firinci:– Biraz bekleyeceksin hocam, dedi.Iki-üç dakikaya kadar çikartiyorum.Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken,içeriye yaslica bir adamingirdigini gördüm.

ZOR OLAN NE?

27 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

~INCI'DEN~ <inciden@ Ýnsanlar mý hayatlarýný zora sokan. Yoksa hayat mý baþlý baþýna zor olan. Bir anlasam bir çözebilsem sorun kalamayacak zaten. Hep derler insanlar konuþarak anlaþýrlar diye bu da hayatýn baþlý baþýna yalan olduðu gibi bir yalandan ibaret.

Alevler Ýçindeki Beyaz Tüy

{Hikayeler Diyari} <hikayelerdiyari@ Günlerdir her gözümü kapadýðýmda onlarý görüyorum. Süt beyazý elbiseler giymiþler. Yüzlerinin ýþýltýsý göz kamaþtýrýcý güzellikte; gözlerimi alan o büyülü ýþýltýnýn ardýnda, baþlarýný sarmýþ birer taç seçiyorum.

Nerede Bitti

 **esra** <twety85@   Ýnternetle, daha doðrusu chatle ilgilenen herkesin ya da bir çoðunuzun 'sanal aþký' mutlaka olmuþtur. Belki bir kýsmýnýz bunu sadece sanalda býrakmýþ, fazla önemsememiþ olabilirsiniz ya da bir kýsmýnýz benim gibi sanalda býrakmayý baþaramamýþ, onu 'gerçek' hayatýnýza da taþýmýþsýnýzdýr.

ÇOKTANDIR GRUBU UZAKTAN

ÇOKTANDIR GRUBU UZAKTAN TAKÝP ETMEYE ÇALIÞIYORUM(ÝÞLERÝMÝN YOÐUNLUÐUNDAN DOLAYI) ÝÞLERÝN YOÐUNLUÐU DERKENDE YANLIÞ ANLAÞILMASIN ÖYLE ZENGÝN ÝÞÝ BAÞINDAN AÞKIN BÝR ÝÞ ADAMI DEÐÝLÝM,

Kara Kalem

26 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

~INCI'DEN~ <inciden@  (¯`»MoDBaBa & MoRseVda«´¯)   Kara KalemYaþamýn rengi gri olmalý… ne çok siyah nede beyaz… Özlemlerde olmalý kavuþmanýn tadýna varabilmek için… Yaþamda herþeyin bir zýttý var mutlaka…mutluluk hüzün-güzel çirkin-sevgi ve nefret… asolan duygudur sevgi diðer duygularý bizler yarattýk…bizler küçümsedik en temiz olaný…özlemeyi bile asil …..