• 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Masmavi

Masmavi bir yorgan üzerimde Altýmdaysa yemyeþil bir dösek Çiçekler yastýðým olmuþ Güneþse gözlerimi kamaþtýran bir ýþýk

YOK…

2 Ağustos 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

yazýlar yazýyorum içimin boþluðuna kelimeler ne kadar cýlýz ne kadarda anlamsýz bir komedinin baþrollerini kapýþýyor harfler boþluðu doldurma telaþýnda hepsi anlam katabilme koþturmacasýnda oysa hiç bilemezler tek bir isim yeterdi yaþama… sözler çýldýrmýþ aklýmda "aþk" mayýna basmýþ daðýlmýþ bir uðultu gibi büyürken sesin sesin þimdi …..

PASTA

Hacer Korpecik Firina geldigimde, ortalikta ekmek görünmüyordu.Eski bir dostum olan firinci:– Biraz bekleyeceksin hocam, dedi.Iki-üç dakikaya kadar çikartiyorum.Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken,içeriye yaslica bir adamingirdigini gördüm.

ZOR OLAN NE?

27 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

~INCI'DEN~ <inciden@ Ýnsanlar mý hayatlarýný zora sokan. Yoksa hayat mý baþlý baþýna zor olan. Bir anlasam bir çözebilsem sorun kalamayacak zaten. Hep derler insanlar konuþarak anlaþýrlar diye bu da hayatýn baþlý baþýna yalan olduðu gibi bir yalandan ibaret.

Alevler Ýçindeki Beyaz Tüy

{Hikayeler Diyari} <hikayelerdiyari@ Günlerdir her gözümü kapadýðýmda onlarý görüyorum. Süt beyazý elbiseler giymiþler. Yüzlerinin ýþýltýsý göz kamaþtýrýcý güzellikte; gözlerimi alan o büyülü ýþýltýnýn ardýnda, baþlarýný sarmýþ birer taç seçiyorum.