CAN DÜNDAR IN BÝR YAZISI MUTLAKA OKUYUN

28 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

 hatice.candost@

 

Can Dündar yazýsý
  Milliyet'in 3. sayfasýnda bir haber :
  "12 yaþýndaki kýz internette tanýþtýðý adama kaçtý.. "

HAYIRLI CUMALAR,ÝYÝ HAFTA SONLARI DÝLÝYORUM.HATÝCE HOÞCAN
Can Dündar yazýsý
  Milliyet'in 3. sayfasýnda bir haber :
  "12 yaþýndaki kýz internette tanýþtýðý adama kaçtý.. "
  Sayfayý çevirin:
  Edirne'de seviþirken görüntülenen liseli kýzýn  fotoðraflarý…Ve
günlerdir Mardin'den Sivas'a kadar  Türkiye'nin dört bir yanýndan 12 -13
yaþýnda küçük  kýzlara tecavüz haberleri…
  Madalyonun bir yüzünde aðzý salyalý sübyancýlar var.
  Peki diðer yüzünde?…
  Alttan alta inanýlmaz bir " ergen ihtilali  "yaþadýðýmýzýn farkýnda
mýsýnýz? Son zamanlarda bir  lise mezuniyet balosunda bulundunuz mu hiç?
Gitseniz,  gördüðünüz aðýr makyajlý,cesur dekolteli, yüksek  topuklu,
cep telefonlu kýzlarýn 16 – 17 yaþýnda  olduðuna inanabilir miydiniz
acaba?
  Levent'te bir estetik kliniðinde görevli bir uzmanla  görüþtüm.
  Dinlediklerime inanamadým:
  " 14 – 15 yaþýnda kýzlar, ana babalarýndan habersiz  gelip kaþlarýný
kaldýrmak, fazla yaðlarýný aldýrmak,  selülit tedavisi yaptýrmak istiyor
muþ.
 Geçenlerde bir kýz elinde Angelina Jolie ' nin  fotoðrafýyla gelmiþ ve
Bunun ki gibi dudak istiyorum  " demiþ.
  18' lik bir lolita da göðüslerini büyütmesi için  yalvarmýþ.
 " En büyük istekleri " neymiþ biliyor musunuz?
  Zara'nýn ya da Diesel' in 34 bedenine sýðmak…Bunun  için
yarýþýyorlarmýþ: " Çünkü televizyonda gördükleri  mankenler 34 beden
giyiyor. Onu giyebilmek için 44  kilo kalmalarý lazým.
  Bunun için resmen aç geziyorlar.
Gün boyu yedikleri,  bir kase yoðurt,
iki tas salata, sigara, kahve ve  kola… 500 kaloriyle yaþamaya
çalýþýyorlar.
O yüzden  vücutlarýnda demir, sodyum eksikliði var.
 Yanlýþ beslendikleri için vücutlarý hýzla deforme  oluyor, müdahale
için de bize geliyorlar. "
 Uzman, bunun son 3 yýlda gözlenen bir " patlama"
  olduðunu söylüyor:
  "Ben de anneyim, 18'lik ' lipolu ' (yað aldýrmýþ)  kýzlarý görünce
dehþete kapýlýyorum. Biriktirdiði 300 – 500 milyonla gelip; ' Dudaðýmýzý
þiþir' diyenleri ' Býrakýn dudaðýnýzý da gidin  kafanýzý þiþirin' diye
geri yolluyorum. "
  Genelde üst gelir grubundan hastalarý bulunan bir  jinekoloðun
gözlemleri daha da çarpýcý:
 "Genç nüfusta müthiþ bir uyanma var " diyor. 17 – 18  yaþlarýnda lise
öðrencilerinin kürtaj için  baþvurduðunu söylüyor ve bazý gözlemlerini
aktarýyor :
  Batý'da ergenlik yaþý 16 – 17' den 11 – 12' ye  geriledi.
 Amerika'da10 yaþa kadar düþtü. Genç kýzlar  annelerinden çok daha erken
adet görüyor artýk…
Bunun, iklimden beslenmeye kadar pek çok nedeni  olabilir ama en önemli
nedenlerinden biri " psiko – seksüel uyarýmýn artmasý "…Yani, okulda,
çevrede ve  özellikle de medyada cinsel teþhirin yaygýnlaþmasý…
  Baþtan çýkarýcý klipler, uyarýcý filmler, cinsellik  yüklü diziler,
çýplaklýða çaðýran reklamlar, beyinde  ergenliði erken uyandýrýyor,
cinselliðin keþfini  hýzlandýrýyor.

  Özellikle varlýklý kesimden gençler, lise çaðýnda,  özentiyle büyük ve
seksi görünme derdine düþüyor.
Karþý cinsi de sadece bir seks nesnesi olarak görüyor.
  Anneleri mi? Onlar da kýzlarýnýn ponponlu çoraplarý ve  lastik
ayakkabýlarýyla genç görünme çabasýnda…
Küçükler büyük, büyükler küçük görünmek için yarýþýyor  adeta…
 Kimseyi suçlamayalým; bu tablo bizim eserimiz:
  Ýyi bir kalça sahibi olmanýn, iyi bir kafa sahibi  olmaktan daha fazla
prim yaptýðý bir ülkeden ne  bekliyordunuz ki?
  Kafasýný çalýþtýranlarýn kafasýný koparýrken,  kalçasýný çalýþtýranlarý
baþ tacý eden bir toplumda  nasýl çocuklara "
  Göðsünü deðil, kütüphaneni büyüt " öðüdü verebiliriz  ki?
 Yasak çare deðil… Beyin faaliyetine itibar  kazandýrmaya ve
öncelikler konusunda topyekün bir  hesaplaþmaya ihtiyacýmýz var.
  Bu toplum nereye gidiyor sizce……..
  CAN DÜNDAR


Bir Cevap Yazın