Caferden mesaj var

26 Temmuz 2006 Genel Yorum yok
merhaba sevgili modbabanýn seçkin üyeleri….sizlere bu maili ulaþtýrdýðý için moderatör arkadþlrýma þükran borçluyum….
son 1 haftadýr özelime ve aldýðým bilgiler doðrultusunda gruba, dönmem amaçlý bir çok mail olmasý çok hoþ…hepinize teþekkür ederim.Ben gruptan ayrýlmaða karar verdiðimi sevgili Ruhsele söylediðimde þunu ifade etmiþtim…" içim yanýyor ama ayrýlmak zorundayým…." ve o gün bu gündür sizden ayrý kaldýðým günlerde bu yangým azalmadý hatta kat kat artmýþtýr…be bu gruba girdiðimde yanlýþ hatrlamýyorsam 60 kiþiydik..þimdi bini epey geçti sanýrým…hep bir aile bir dost bahçesi gibi gördüm…üzüldük sevindik beraber…paylaþtýk…yardýmlaþtýk….dürüst olmaktan asla taviz vermedik…özellikle bu grubun buraya kadar gelmesinde hepimizden çok -ki benim katkýmýn olduðunu sanmýyorum- sevgili MORSEVDA'nýn emeðini görmemek hiçe saymak bir inanýn bir insana yapacaðý en büyük haksýzlýktýr…onun gece gündüz bu grup için nelerle uðraþtýðýný en iyi bilenlerdenim…ve ayrýldýðým günden beri beni caydýrmak için neler yaptýðýný anlatamam burada… saolsun…
öncelikle þunu ifade edeyim….ayrýlýrkende belirttiðim gibi ayrlma sebebim grupla ilgili bir konu yada grup arkadaþlarýmla ilgili bir mevzu deðil, tamamen kendi þahsi durumlarýmdan dolayý onlara zaman ayýrmak adýna aldýðým bir karardý….ayrýlmak demek kopmak demek deðildi ki hala bazýlarýnýzla bir þekilde görüþmekteyim…beni bukadar seven insan olmasý þahsým adýna elbet güzel bir duygu…bunlarýn kat katýný þu an moderatör olan tüm arkadaþlarým hak ediyorlar…onlarýn hakkýný teslim etmek lazým…
giderken de bir gün geri geleceðim demiþtim…evet döneceðim…sizlere bir þeyler verebileceðimi hissedeceðim an döneceðim…þahsi durumlarýmý düzelttiðim an ki çok fazla zamaný da kalmadý yanýnýzdayým…lütfen artýk grubu bu tür çaðrý mailleri ile meþgul etmeyin…diðer arkadaþlarýmýzdan rahatsýz olanlarýn olmasýný ve grubu yanlýþ anlamasýný istemem… ben mesajý aldým…
dün bana iletilen bir mail hakkýnda da ufak bir anektot vermek istiyorum…adýný yazmayacaðým….sevgili arkadaþýmýn grubun moderatörleri hakkýnda gençleþtirme isteði ile vurguladýðý mana beni üzdü…kenisine saygým var…teþekkür ederim dilekleri için lakin þu an sizlere yeni bir þeyler yapmak için çýrpýnan moderatör arkadaþlarýmýn ruhu inanýn  benden genç….sýkýntýlarýnýzý direk o arkadaþlara iletirseniz seve seve sizinle ilgleneceklerdir ve orta bir yol bulacaklardýr….ama eleþtirilere beni katmayýn çünkü ben bu konuda tarafým….her ne kadar moderatör olmasamda gönlüm yüreðim ve inancým hala onlarla birlikte…sizler için en iyisini yaptýklarýný hissedebiliyorum….
en kýsa zamanda aranýzda olmak ümidiyle hepinize ayrý ayrý sevgi ve saygýlarýmý sunarým…
cafer yýlmaz
( cafcuf )

__._,_.___

(¯`»MoDBaBa & MoRseVda«´¯)


Bir Cevap Yazın