Bu gercek bir hazine

15 Kasım 2006 Guncel Haberler ve Konular Yorum yok

Gercekten bir hazine bu.

Ne ararsan var, bir tik'la onunde… 

Cumle dostlarima yollamak istedim.

Gule gule kullanin.
internet_adres

 

 

1. T.C. Kimlik Numarasý Sorgulama
 2.
SSK Hizmet Sicil Sorgulama
 3.
SSK Emeklilik Günü Sorgulama
 4.
Saðlýk Karnesi Sorgulama
 5.
Aracýnýzýn Vergi Borcunu Sorgulama
 6.
Ceza ve MTV Sorgulama 
 7.
Doðalgaz Fatura Sorgulama
 8.
Milli Piyango Sonuçlarýný Sorgulama
 9.
Sayýsal Loto Sonuçlarýný Sorgulama
 10.
A.Ö.F. Sýnav Sonuçlarýný Sorgulama
 11.
At Yarýþý Sonuçlarýný Sorgulama
 12.
LES Sonuçlarýný Sorgulama 
 13.
ÖSYS Sonuçlarýný Sorgulama
 14.
KPDS Sonuçlarýný Sorgulama
 15.
ÝETT Kayýp Eþya Sorgulama
 16.
PTT Posta Kodu Sorgulama
 17.
Vergi Kimlik Numarasý Sorgulama
 18.
Kayýp Þahýs Sorgulama
 19.
Sahte Para Sorgulama
 20.
Sürücü Ceza Puaný Sorgulama
 21.
OGS Bakiye Bilgi Sorgulama
 22.
TCMB Döviz Kurlarýný Sorgulama
 23.
TürkTelekom ADSL Kota Sorgulama (AYLIK)
 24.
ADSL Hýz Testi ve IP No – Speedtest Sorgulama
 25.
Yurtdýþý Domain Ýsmi Sorgulama
 26.
Yurtiçi Domain Ýsmi Sorgulama
 27.
Çalýntý Kayýp Cep Telefonu Sorgulama
 28.
444'le Baþlayan Özel Servis Numaralarýný Sorgulama
 29.
Farklý Kategorilerde Chat Odasý Sorgulama
 30.
IP Adresini Tesbit Ettiðiniz Kiþiyi Sorgulama
 31.
YÖK Tez Sorgulama
 32.
Ýlaç Fiyatlarý ve Fiyat Sorgulama
 33.
Farklý Formatlarda Müzik Parçasý Sorgulama
 34.
Müzik Parçalarýnýn Sözlerini Sorgulama
 35.
Ýstanbul'da Nöbetçi Eczane Sorgulama
 36.
Ýnternette Sesli Arama
 37.
Þu Anda Dünyanýn Hangi Bölgeleri Gündüzü, Hangileri Geceyi Yaþýyor?
 38.
Dünya Üzerindeki Farklý Takvimlere Göre Bugünkü Tarihi Sorgulama
 39.
Dünyanýn Farklý Bölgelerinden 60,000'in Üzerindeki Otel Hakkýnda Bilgi ve Rezervasyon Sorgulama
 40.
Farklý Dillerde Argo Terim ve Ýþaretleri Sorgulama
 41.
Bilgisayarýnýzda Trojen Olup Olmadýgýný Online Sorgulama
 42.
Ýnternet Baðlantýnýzýn Hýzýný Sorgulama
 43.
Kýsaltmalarýn Anlamlarýný Sorgulama
 44.
Piyasaya Çýkacak Yeni Ürünleri Sorgulama
 45.
25,000'in Üzerinde Tanýnmýþ Ýnsanýn Yeraldýgý Veritabanýnda Biyografi Sorgulama
 46.
16.000'in Üzerinde Elektronik Kitabýn Yer Alaldýðý Veritabanýnda Kitap Sorgulama
 47.
Arama Motorlarýnýn Teknik Özelliklerini Sorgulama
 48.
Dünyanýn Her Noktasýnda Size En Yakýn ATM Makinalarýnýn Koordinatlarýnýsorgulama
 49.
Yýllýk Gelirinize Göre Dünyanýn Kaçýncý Zengini Olduðunuzu Sorgulama
 50.
Ulkeler Arasý Saat Farklarýný Sorgulama
 51.
Dünyanýn Herhangi Bir Bölgesinin 10 Günlük Hava Durumunu Sorgulama
 52.
Güncel ve tarihi dünyanýn tüm bölgelerine Yönelik Harita Sorgulama
 53.
Diðer Gezegenlerdeki Aðýrlýðýnýzý Sorgulama
 54.
Herhangi Bir Ürünle Ýlgili Ýnternet Üzerinden Farklý Fiyat Sorgulama
 55.
Karayollarýnda Kapalý Yol Sorgulama
 56.
Þehirlerarasý Mesafe Sorgulama
 57.
Uluslararasý Film Festivallerini Sorgulama
 58.
Ýlaç Fiyatý Sorgulama
 59.
Online Kasko Prim Sorgulama
 60.
Emeklilik Yaþý Sorgulama
 61.
Emeklilik Maaþý  Sorgulama
 62.
Gelir Vergisi Sorgulama
 63.
Gelir Vergisi Gecikme Zammý Faiz Sorgulamasý
 64.
Baðkur Emeklilik Sorgulamasý
 65.
Günlük Kalori Sorgulamasý Yediklerinizi Ýþaretleyerek Günlük Aldýðýnýz Kaloriyi Hesap Edebiliyorsunuz
 66.
Kredi Kartýna Gelen Faiz Borcunun Sorgulamasý
 67.
Ýþten Ayrýlýrken Kýdem ve Ýhbar Tazminatý Sorgulama
 68.
Netten Brüte Ücret Sorgulama
 69.
Emekli Sandýðý Hizmet Süresi Sorgulama
 70.
THY – Online Bilet Sorgulamasý
 71.
Sigortalý Hizmet Dökümü Sorgulama
 72.
Dünya Þehirlerinde Þu Anki Saati Sorgulama
 73.
THY Uçuþ Saatlerini Sorgulama
 74.
2006-2007 Resmi Tatil Günlerini Sorgulama
 75.
Milli Kütüphane Veritabannda Yayýn Sorgulama
 76.
Ýstanbul 2005 Kamu Ýhale Ýlanlarýný Sorgulama
 77.
Milli Piyango ve Loto Sonuçlarý
 78.
Deprem Tahmini Projesi

 Fatura Sorgulama – Borç Öðrenme ve Diðer Hesaplamalar
 1.
Turkcell Fatura Öðrenme
 2.
Telsim Fatura Öðrenme
 3.
Türk Telekom Borç Sorma
 4.
Aria Borç Sorma Servisi
 5.
SSK Hizmet Sicil Sorgula
 6.
SSK Emeklilik Gün Hesabý
 7.
Emekli Maaþýnýzý Sorgulama
 8.
Ýgdaþ Borç Sorma Servisi
 9.
ÝSKÝ Borç Sorma
 10.
Vergi kimlik Kartý Sorgula
 11.
T.C. Kimlik No Sorgulama
 12.
Bireysel Emeklilik Analizi.
 13.
Farklý hesaplamalar


 1.
Turkcell Fatura Öðrenme
 2.
Telsim Fatura Öðrenme
 3.
Türk Telekom Borç Sorma
 4.
Aria Borç Sorma Servisi
 5.
SSK Hizmet Sicil Sorgula
 6.
SSK Emeklilik Gün Hesabý
 7.
Emekli Maaþýnýzý Sorgulama
 8.
Ýgdaþ Borç Sorma Servisi
 9.
ÝSKÝ Borç Sorma
 10.
Vergi kimlik Kartý Sorgula
 11.
T.C. Kimlik No Sorgulama
 12.
Bireysel Emeklilik Analizi.
 13.
Farklý hesaplamalar

 Telefon ve SMS Mesajlarý
 1.
Ücretsiz Cep Mesaj Servisleri
 2.
Turkcell Cep Mesaj
 3.
Telsim Cep Mail
 4.
118 Bilinmeyen Numaralar
 5.
Aria Cep Mesaj
 6.
Türk Telekom Hizmet Fiyatlarý
 7.
Bedava SMS Gonderme (Gunde 8 adet)


 1.
Ücretsiz Cep Mesaj Servisleri
 2.
Turkcell Cep Mesaj
 3.
Telsim Cep Mail
 4.
118 Bilinmeyen Numaralar
 5.
Aria Cep Mesaj
 6.
Türk Telekom Hizmet Fiyatlarý
 7.
Bedava SMS Gonderme (Gunde 8 adet)

 Dünyadan ilginç baðlantýlar
 1.
Dünyanýn her noktasýnda size en yakýn ATM makinalarýnýn koordinatlarýný öðrenebilirsiniz
 2.
Her türlü finans hesabýnýzý online yapma imkaný
 3.
Güncel ve tarihi dünyanýn tüm bölgelerinin haritalarý
 4.
Sanal Nobel Müzesi Nobel e-Museum
 5.
Son 80 yýlda dunyayý degistiren 80 gün
 6.
Tum Dunya'da gece, ayni karede!
 7.
Dünyanýn farklý noktalarýný web kamera ile izleyebilirsiniz
 8.
Yýllýk gelirinizi yazýn tüm dünya insanlarý içinde zenginlik sýralamasýnda kaçýncý sýrada olduðunuzu bulun (Dünyanýn kaçýncý zenginisiniz)
 9.
Ulkeler arasý saat farklarý
 10.
Ýnternet üzerinde online hesap makinalarý
 11.
  Dünyanýn herhangi bir bölgesinin 10 günlük hava durum raporu


 1.
Dünyanýn her noktasýnda size en yakýn ATM makinalarýnýn koordinatlarýný öðrenebilirsiniz
 2.
Her türlü finans hesabýnýzý online yapma imkaný
 3.
Güncel ve tarihi dünyanýn tüm bölgelerinin haritalarý
 4.
Sanal Nobel Müzesi Nobel e-Museum
 5.
Son 80 yýlda dunyayý degistiren 80 gün
 6.
Tum Dunya'da gece, ayni karede!
 7.
Dünyanýn farklý noktalarýný web kamera ile izleyebilirsiniz
 8.
Yýllýk gelirinizi yazýn tüm dünya insanlarý içinde zenginlik sýralamasýnda kaçýncý sýrada olduðunuzu bulun (Dünyanýn kaçýncý zenginisiniz)
 9.
Ulkeler arasý saat farklarý
 10.
Ýnternet üzerinde online hesap makinalarý
 11.
  Dünyanýn herhangi bir bölgesinin 10 günlük hava durum raporu

 Sýnav Sonuçlarý, Eðitim
 1.
Ýþçi Sýnav Sonuçlarý
 2.
Memur Sýnav Sonuçlarý
 3.
M.E.B Sýnav Sonuçlarý
 4.
Y.Ö.K. – Tez Arama
 5.
Milli Kütüphane Veritabaný


 1.
Ýþçi Sýnav Sonuçlarý
 2.
Memur Sýnav Sonuçlarý
 3.
M.E.B Sýnav Sonuçlarý
 4.
Y.Ö.K. – Tez Arama
 5.
Milli Kütüphane Veritabaný

 Yaþam
 1.
360 Derece Istanbul Fotograflarý Panoramik Ýstanbul Manzaralarý
 2.
Bioritim
 3.
Ýnteraktif testler (duygusal, zihinsel, kariyer, saðlýk)
 4 .
Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalar
 5.
Mars'tan gelen fotograflar
 6.
Diðer gezegenlerdeki aðýrlýðýnýz
 7.
Alfebatik sýrayla tüm kanunlar
 8.
Ýþ yaþamýnda birçok konuda kullanabileceðiniz yazýþma örnekleri (Ýngilizce)
 9.
Biliþim teknolojisi, bilim, kültür, iþ yaþamý ve hayata yönelik farklý konularda sorular, yanýtlar, ipuçlarý, dersler vb.
 10.
 Herhangi bir ürünle ilgili internet üzerinden fiyat karþýlaþtýrma imkaný


 1.
360 Derece Istanbul Fotograflarý Panoramik Ýstanbul Manzaralarý
 2.
Bioritim
 3.
Ýnteraktif testler (duygusal, zihinsel, kariyer, saðlýk)
 4 .
Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalar
 5.
Mars'tan gelen fotograflar
 6.
Diðer gezegenlerdeki aðýrlýðýnýz
 7.
Alfebatik sýrayla tüm kanunlar
 8.
Ýþ yaþamýnda birçok konuda kullanabileceðiniz yazýþma örnekleri (Ýngilizce)
 9.
Biliþim teknolojisi, bilim, kültür, iþ yaþamý ve hayata yönelik farklý konularda sorular, yanýtlar, ipuçlarý, dersler vb.
 10.
 Herhangi bir ürünle ilgili internet üzerinden fiyat karþýlaþtýrma imkaný

 Gezi
 1.
THY – Online Bilet
 2.
Atatürk Airport Geliþ-Gidiþ
 3.
Online Pasaport Baþvuru
 4.
Karayollarý Kapalý Yol Durumu
 5.
Ýstanbul Rehber Haritasý
 6.
Seyahat edeceginiz ulke ile ilgili saðlýk bilgileri
 7.
TRAVELGUIDE 2003 – OTEL VE TATÝL REHBERÝ 2003
 8.
Uzaklar.com Farklý coðrafyalardan farklý yazýlar
 9.
Þehirler arasý mesafeler


 1.
THY – Online Bilet
 2.
Atatürk Airport Geliþ-Gidiþ
 3.
Online Pasaport Baþvuru
 4.
Karayollarý Kapalý Yol Durumu
 5.
Ýstanbul Rehber Haritasý
 6.
Seyahat edeceginiz ulke ile ilgili saðlýk bilgileri
 7.
TRAVELGUIDE 2003 – OTEL VE TATÝL REHBERÝ 2003
 8.
Uzaklar.com Farklý coðrafyalardan farklý yazýlar
 9.
Þehirler arasý mesafeler

 Kültür Sanat
 1.
Sinema ve Seanslar
 2.
Devlet Tiyatrolarý Online Bilet
 3.
Uluslararasý Film Festivalleri
 4.
Film hatalarý
 5.
Film Fragmanlarý Arþivi
 6.
FreeBooknotes.com – Kitap Ozetleri


 1.
Sinema ve Seanslar
 2.
Devlet Tiyatrolarý Online Bilet
 3.
Uluslararasý Film Festivalleri
 4.
Film hatalarý
 5.
Film Fragmanlarý Arþivi
 6.
FreeBooknotes.com – Kitap Ozetleri

 Saðlýk
 1.
Ýlaç Fiyatý Sorgulama
 2.
Diþ Saðlýðýnýz Hakkýnda Herþey
 3.
SigarayiBirak.Com
 4.
Þifali Bitkiler ve Dogal Tedavi Yöntemleri


 1.
Ýlaç Fiyatý Sorgulama
 2.
Diþ Saðlýðýnýz Hakkýnda Herþey
 3.
SigarayiBirak.Com
 4.
Þifali Bitkiler ve Dogal Tedavi Yöntemleri


 Trafik

 1.
Online Kasko Prim Hesabý
 2.
Sürücü Ceza Puaný Öðr.
 3.
Çalýntý Araç Sorgulama


Bir Cevap Yazın