Benim Adým Ölüm!..

7 Ocak 2007 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

           BENÝM ADIM ÖLÜM…              BENÝM ADIM ÖLÜM… Sihirli dokunuþlarýyla, saçlarýmýn arasýnda geziniyor parmaklarý rüzgarýn.Öyle yumuþak, öyle sýcak, öyle tatlýsýn ki!Esmedin hiç ömrüm boyu böyle meltemce!Ve okþamadýn boynumu, þakaklarýmdan süzülen ter gibi!Rötarlý öpüþlerin geziniyor þarap kokan dudaklarýmda.Ve nefesin vuruyor yüzüme, ölümü soluyorum!Ilýk kanýný yudumluyorum ölümün,Elimde en kralý, tanrýlarýn içkisi; þarabýn…Meltem geceyi, gece beni, ben ölümü teslim alýyorum…Masmavi bir denizi yatýrdým ayaklarýmýn dibine,Bu gece;Bir ömrü laðvedip, binlerce ölüme gebe kalýyorum! Bu meltemli gecenin zifrinde, düþlerimin ýrzýna geçip,Meltemle savrulup yýkýlýyorum.Bin parçaya bölünüp,Bin ölümden doðup sonra;Küçücükken henüz, martýlara yem oluyorum!Kurtarabildiðim yanlarýmla þimdi;Papazkarasý bir sohbetteyim, kendimleyim…Þiþman kadýn þarkýsýný söylüyor,Arada bir, canhýraþ çýðlýklar!Bir bir vuruyorum martýlarý.Ve mezeme ilaç, boðazlayabildiðim tüm balýklar…Soðuk yüzüm, donuk kaným.Bu gece;Karanlýktayým!.. En güzellerinin resmi çiziliyor düþlerin, karanlýk gözlerime!Bir þundan bir bundan ölüyorum…Simsiyah bir geceye boyayýp gözlerimi,Duymuyorum çýðlýklarýný martýlarýn!Demode nisan yaðmurlarýnýn,Pýrýltý damlalarýnýn baharcýlýðýnda,Kamaþan ýþýl gözlerle yaþanan günler hep yalan!Bhrams'ýn eþliðinde danseder gibiydi,Aþklara talan zaman.Yalan damlýyor dünyanýn saçaklarýndan!Hileli papatya fallarýnda sevilmeler yalan!Asýrlýk bir çýnara yaslanmýþ gibi gelen sýrtýyla, gözgöze seviþmeler…Sararýp dökülmüþ, hep bir son papatyanýn sapýnda!Yolduðum papatya tarlalarýndan ne kaldý geriye?Yalan yaðýyor dünyanýn damýna,Aþklara saðanak; hep talan!..Bir de çiçeklerden taç giydirilir sevgiliye,Ýlk yaðmurda kaçmayacakmýþ sanki, o ceylan gözlü ece!.. Bu gece;Kapkara bir kar altýndayým.Ölüm gözlüyor damarlarýmda sýzýp kalmýþ þarabý!Sarhoþ baharlardan artakalan üç damla yaþ.Lâvanta kokan mendiller yok artýk cebimde!Yok aslýnda karanfil kokulu çeðizler,Gül desenli dudaklar yok…Ve gecenin itirafýnda saklý tüm seviþmeler.Tenime düþkün sevilmeler tümden yalan!Yalanla yýkadým tüm mavileri,Dipsiz bir gecenin ilk damlasýydý zaman! Bu gece;Üç balýða yem ettim gülüþleri!Yanaklarýmda en þahanesi yaðmurlarýn.Aðzýma döktüðüm þarap, gözlerimden süzülüyor kan renginde!..Tadýna varýyorum artýk kanayan yanlarýmýn.Bu gece;Bir avuç yakamoz serpip üzerine günahlarýn,Daraðacýnda gül açtýrdým…Mavilerin hepsini öldürdüm, tüm sevgileri…Birer birer çektim iplerini tüm düþlerin!Bütün gülüþler öldü.Bir kâbus gibi örtündüm üzerine aþklarýn.Azrail'le danseden, sonbaharý kahreden, geceleri kör edenim ben!..Þu ýlgýn meltemle çaðýrýp geceye susayanlarý,Ellerimi oðuþturup bir bir öpüyorum…Her öpüþte bin ölüm,Her ölümde bin gece,Her gecede bin ayrýlýk yaþýyorum… Bu gece;Kanayan yanlarýmdan tutuþup yanýyorum!Küllerimi döküp þaraba,Yudum yudum seviþiyorum günahlarýmla!Tozlar tozlara, küller küllere… Bu gece;Masmavi bir denizi yatýrdým ayaklarýmýn dibine!Þarap bastým gýrtlaðýna, boðdum tüm mavileri!..Kalkacak son geminin rýhtýmýnda,Bir elvedanýn ardýnda saklýyým! Bu gece;Bir avuç yakamoz serpip üzerine günahlarýn,Bir nefes ölüm üfledim rengine þarabýn.Þiþman kadýn þarkýsýný söylüyor,Arada bir canhýraþ çýðlýklar!..Bir kâbus gibi örtündüm üzerine günahlarýn.Meltem geceyi, gece beni, ben ölümü teslim alýyorum.Soðuk yüzüm, donuk kaným, karanlýktayým… Bu gece;Benim adým; ÖLÜM!..Ýnadýna!..Ýnadýna hayattayým…                         Ufukdoyumu     05/04/2001


Bir Cevap Yazın