Altin yillar…

28 Aralık 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Altýn yýllar…
BÝR küçük torbada altýnlarýnýz var diyelim.

Her sene yýlbaþý geldi mi küçük torbanýn baðcýðýný açýp, iki parmaðýnýzý
içine sokup altýn yýllardan birisini harcamak üzere alýyorsunuz.

Ben insanlarýn altýnlar azaldýkça niçin sevindiðini anlayamam.

Giderek torbacýk hafifler.

Kaç altýnýmýz kaldý bilemeyiz.

Ama azalýr.

*

Ýþte azalan altýnlarým…

Elimi yine torbaya sokup, birisini daha çýkartýyorum. Pýrýl pýrýl, henüz
el deðmemiþ…

Öbürlerini harcadým.

Kendime kýrlaþmýþ saçlar aldým.

Alnýmdaki çizgilere verdim, bozdurup bozdurup.

Kaç parlak altýn karþýlýðýnda bilmiyorum 'görmüþ-geçirmiþ' unvaný
verdiler
bana.

Altýnlarýmý vererek aldým o anýlarý.

Her sene bu zamanlar geldi mi, iki parmaðýmý özenle küçük torbanýn içine
daldýrýp altýnlarýmdan birisini çýkarttým ve harcadým.

*

Kimi zaman satýcýlar bana kazýk attýlar.

Kim bilir kaç altýn vererek acý aldýðýmda 'Ben bunu istememiþtim' diye
aðladým.

Altýnlar azaldýkça gözleri çabuk doluyor insanýn.

Bir hüzün kim bilir kaç altýna patlamýþtýr bizlere.

Týpký yetiþmiþ çocuklarýn, bir sevimli evin, bir uygun arabanýn, bir iyi
maaþýn, iyi dostlarýn bize kaç altýna patladýðýný bilmediðimiz gibi.

Hiç sordunuz mu kendinize:

Kaç altýna teyze oldunuz, kaç altýndý amcalýk, kaç altýna geldi abi
olmak,
kaç altýn gitti saygýn bir yetiþkin olmanýz için?…

Kaç altýndýr o diplomalar, o bilgelik, o deneyimler?

Ya da kaç altýna aldýnýz o sancýlarý?..

*

Ama altýnlar azalýr…

Altýnlarýmý verip alýþkanlýklar-dostluklar-sevdalar aldýðým için, artýk
daha çabuk doluyor gözlerim.

Burnumun direði daha çabuk sýzlamaya baþladý altýnlar karþýlýðýnda.

Ve ne kadar pahalýymýþ tüm bunlarýn farkýna varmak?

Ýþte yine zamaný geldi.

Parmaklarýmýzý birleþtirip, küçük torbanýn içine daldýrýp harcamak üzere
bir altýn daha çýkartacaðýz.

Pýrýl pýrýl…


Bir Cevap Yazın