• 23 Temmuz 2018 Pazartesi

ÝHTÝLÂL YERÝNDE YANGIN

(DÜÞSEL SEVGÝLÝYE ÝTÝRAFLAR!..) Aklýmýn ucundan geçmezdi; bir gece bu saatlerde kalkýp, tüm dünyadan soyut, böyle yazýlar yazacaðým!.. Nesi varmýþ bu yazýlarýn, "böyle yazýlar" ne demek? Yangýnlardan ve ihtilâllerden arta kalan ne varsa paylaþalým.Hep dünyayý, hep dünyadan yazacak deðil ya insan! Þimdi aþktan bahsedelim…

Burma Fali

20 Ağustos 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Aþaðýda sayýlan talimatlara uyunuz ve sakýn dalga geçmeyiniz yoksa çalýþmayacak ve keþke yapmamýþ olsaydým diye düþüneceksiniz  3 dakikanýzý ayýrýn ve þaþkýna dönün ilkin bir kaðýt ve kalem alýn. Isim seçme konusuna geldiðinde çevrenizde size yakýn olan kiþileri seçtiðinize dikkat ediniz. ilk seçmiþ olduðunuz kiþilere sadýk kalarak …..

Merhaba…

19 Ağustos 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Uzun zamandýr modbaba ailesinde takipçi konumunda sâbýk bir üyeydim! Ýþ-güç, koþturmaca, yaþamak gailesi derken, blog türünden paylaþýmlara zaman ayýrmak pek mümkün olmuyor, olamýyordu. Sitemizin açýlýþý; gurubumuza yeni bir þevk ve iþlev kazandýrýrken, bu harika fikri zihninde oluþturup gerçekleþtirenlere ve tüm destekçi ve paylaþýmcýlarýna da tebrik …..

AÞKLARIN ARDINDAN MAVÝ GÜLÜÞLER…

HAYAT GÜZELDÝR… (BUGÜN O’NA RASTLADIM) Bu gece hiç uykum yok! Doðrusu; uyumak istemiyorum… Ayrý gayrý yaþanmýþ onca yýlýn ardýndan, bir de uykuda geçsin istemiyorum artýk zaman! Açýkçasý; aðlarken de uyunmuyor ki! Bugün O’na rastladým…

SEVGIYE HASRETIM

GeN Yorum yok

SEVGIYE HASRETIM… bu bir genclik hatasi degil… hayatimin hatasi… seni gördugum gune…seni sevdigim gune

Sustum

GeN Yorum yok

bin ah surup dudaklarima ne kadar susulacaksa o kadar sustum!